Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessiˇ

[24/05/2017] Comissiˇ de Personal AcadŔmic

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. [+]
 
Punt 2. Informe del Vicerector de Personal Acadèmic.
 
Punt 3. Aprovació de l’Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018. [+]
 
Punt 4. Convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB per al curs 2017-2018. [+]
 
Punt 5.1. Afers de tràmit: Modificació de la convocatòria de concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques. [+]
 
Punt 5.2. Afers de tràmit: Reconeixement de la condició d’investigador vinculat a la UAB. [+]
 
Punt 6. Torn obert de paraules.
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
Acord 033/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS

Aprovar l'acta de la darrera sessio del dia 26 d'abril de 2017. Acta núm. 104

 
Punt 3. Aprovació de l’Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018.
 
Acord 034/2017, de 24 de maig de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.
 
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal docent i investigador.
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera l’1 de desembre del 2016.
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovació de l’annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018 i el calendari corresponent.(DOC)
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment.
 
Punt 4. Convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB per al curs 2017-2018.
 
Acord 035/2017, de 24 de maig de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
 
Vistos el concerts signats entre las UAB l’ICS, el PSMAR, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Corporació Sanitaria del Parc Tauli.
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal docent i investigador.
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera l’1 de desembre del 2016.
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat.
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007.
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova les noves  dotacions de les Unitats Docents Hospitalàries
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovació de la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats Docents Hospitalàries per al curs 2016-2017.(DOC)
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment.


Punt 5.1. Afers de tràmit: Modificació de la convocatòria de concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques
 
Acord 036/2017, de 24 de maig de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vista la resolució de 17 de febrer de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es va convocar concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 20 de gener de 2011 (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1).
 
Atès que una de les places convocades era la de professor/a agregat/da amb referència AL/16/248, especialitat Endocrinologia i Nutrició i destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la comissió de selecció de la qual constava a l’annex de la convocatòria.
 
Atès que un error en el procediment del sorteig per escollir els representants de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va fer necessari repetir el sorteig per l’elecció dels representants de l’esmentada Fundació i el resultat d’aquest sorteig fa variar la composició de la comissió de selecció.
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de febrer de 2017 pel qual es va acordar aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 20 de gener de 2011 (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1).
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Modificar la composició de la comissió de selecció de la convocatòria de la plaça d’agregat amb referència AL/16/248, especialitat Endocrinologia i Nutrició i destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que tindrà la composició següent:
 
Identificador de la plaça AAG00361
Referència AL/16/248
Departament: Medicina
Especialitat Endocrinologia i Nutrició
Perfil docent: Nutrició
Perfil investigador: Diabetes i gestació
Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 
Comissió titular
President: Manel Armengol Carrasco                    CU                          UAB
Vocal 1r. José Manuel Fernández-Real Lemos      Agregat   U. De Girona
Vocal 2n. Antonio Pérez Pérez                                             Dr.                          Hospital de Sant  Pau
Vocal 3r. Juan Antonio Arroyo Díaz                       Dr.                          Hospital de Sant Pau
Secretari. Salvador Navarro Soto                          Agregat   UAB
 
 
Comissió suplent
President: Vicenç Artigas Reventó                       TU                           UAB
Vocal 1r. Ramon Gomis de Barberà                      CU                          U. De Barcelona
Vocal 2n. Rosa Corcoy Pla                                     Dra.                        Hospital de Sant Pau
Vocal 3r. Susan Webb Youdale                                            Dra.                         Hospital de Sant Pau
Secretari. Javier Calvet Calvo                                Agregat   UAB
 
 
SEGON. Pel que fa als terminis, aquests començaran a comptar a partir de la publicació d’aquesta resolució de modificació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
TERCER. Es donen per presentades les sol·licituds per prendre part en la convocatòria de data 17 de febrer de 2017.
 
QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Punt 5.2. Afers de tràmit: Reconeixement de la condició d’investigador vinculat a la UAB.
 
Acord 037/2017, de 24 de maig de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un Departament o Institut propi o participat de la UAB. 
 
Atès que l’Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB) de l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sol·licitat a la UAB que un investigador de les seva entitat pugui exercir tasques de recerca a la UAB.
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Íñigo Martín Fernandez, investigador de l’Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB) de l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb destinació a l'Àrea de Gestió de la Recerca.
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 

Documents relacionats