Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[21/06/2017] Comissió de Personal Acadèmic

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2. Informe del vicerector de Personal Acadèmic.
 
Punt 3. Avaluació de l’activitat docent del professorat: [+]
 
Punt 3.1. Informació general.
 
Punt 3.2. Proposta de resolució provisional de les convocatòries d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic i al reconeixement de la docència.
 
Punt 4. Model i criteris de priorització de places de catedràtic contractat. [+]
 
Punt 5. Presentació del nou Model de dedicació acadèmica.
 
Punt 6. Transformació de places ja dotades a les unitats docents del Parc Salut Mar i Vall d’Hebron/Parc Taulí. [+]
 
Punt 7. Afers de tràmit. [+]
 
Punt 8. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
 
Acord 038/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió de 24 de maig de 2017.(DOC)


Punt 3. Avaluació de l’activitat docent del professorat:
 
Acord 039/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent del professorat.
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.
 
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de les convocatòries 2017 d’avaluació del professorat, els expedients podran consultar-se  a l'Oficina de Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat)
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de les convocatòria 2017 del tram docent autonòmic i del reconeixement de l’activitat docent.
Segon.- Proposar el sentit de la resolució favorable del recurs presentat, en el que s’aporta la documentació requerida de la docència impartida en universitat de l’EEES.
Tercer.-  Donar-se per assabentats de les valoracions de les Comissions d’Avaluació i dels responsables acadèmics (vicerector/s i degans/es i directors/res de centre).
Quart.- Aprovar les resolucions provisionals de les convocatòries 2017 de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB.(DOC)
Cinquè.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 4. Model i criteris de priorització de places de catedràtic contractat.
 
Acord 040/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat.
 
Vistos els articles 44 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els regim jurídic del professorat contractat, tan permanent com temporal i vist l’apartat 5è, de l’article 44 d’aquesta Llei, aprovat en data 28 de març de 2017 que disposa que les universitats poden convocar per a l'accés a catedràtic des de la figura de professorat agregat permanent llocs de treball de promoció interna que estiguin dotats a l'estat de despeses de llur pressupost. Els procediments i els criteris de promoció interna s'estableixen per mitjà de la negociació col·lectiva.»
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

Primer.- Informar favorablement, per 22 vots a favor i una abstenció, la proposta de criteris de priorització de les places de catedràtic d’Universitat que consta a l’annex adjunt , i elevar-ho al Consell de Govern per a la seva aprovació.
Segon.- Encarregar al vicerector de de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Punt 6. Transformació de places ja dotades a les unitats docents del Parc Salut Mar i Vall d’Hebron/Parc Taulí.
 
Acord 041/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vist l’article 70 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran modificar la relació de llocs de treball del seu professorat per ampliació de les places existents, per minoració o per canvi de denominació de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts.
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents.
 
Vista la proposta inicial de transformació de places ja dotades a les unitats docents del Parc de Salut Mar i Vall d’Hebrón/Parc Taulí.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

Primer.- Aprovar la transformació d’una placa de professor associat A3.3 interí a una plaça d’agregat interí a 3 hores a la Unitat Docent de la Vall d’Hebrón amb docència a la Unitat Docent del Parc Taulí.(DOC)
 
Segon.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord.
 
Punt 7. Afers de tràmit.
 
Acord 042/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic

Vista la resolució de data 27 d’abril de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018, aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 26 d’abril de 2017.
 
Atès que una de les places convocades era la de professor associat, nivell 2, 3 hores amb referència 1460L02P03 i destinació al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
 
Atès que un error en la planificació de les places que serà necessari cobrir pel curs acadèmic 2017-2018 al departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals requereix no convocar aquesta plaça.
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques preveu que les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els seus actes desfavorables o de gravamen, sempre que tal revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrari al principi d’igualtat, al interès públic o a l’ordenament jurídic.
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 de d’abril de 2017 pel qual es va acordar aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018.
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

Primer.- Modificar la resolució de data 27 d’abril de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018, aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 26 d’abril de 2017, en el sentit de no incloure la plaça de professor associat, nivell 2, 3 hores amb referència 1460L02P03 i destinació al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
Segon. Donar publicitat de l’esmentada modificació als possibles interessats en el procediment.
Tercer. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 

Documents relacionats