Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[30/05/2017] Comissió d'Afers Acadèmics

 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2. Informe de l’Equip de Govern:
 
Punt 2.1. Informe del president de la comissió.
 
Punt 2.2. Informe de la directora de l'Escola de Postgrau.
 
Punt 2.3. Informe d’altres membres de l’equip.
 
Punt 3. Màsters universitaris:
 
Punt 3.1. Creació de títols de màster universitari. [+]
 
Punt 3.2. Aprovació de memòries de màster universitari. [+]
 
Punt 4. Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2017-2018. [+]
 
Punt 5. Afers acadèmics:
 
Punt 5.1. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als dels estudis d’acord universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. [+]
 
Punt 5.2. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs acadèmic 2017-2018. [+]
 
Punt 6. Formació contínua:
 
Punt 6.1. Presentació de l’estratègia de MOOC.
 
Punt 6.2. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. [+]
 
Punt 6.3. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. [+]
 
Punt 6.4. Informació sobre nous cursos d'especialització. [+]
 
Punt 7. Afers de tràmit.
 
Punt 8. Torn obert de paraules.
 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
 
Acord 036/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS

Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 18 d'abril de 2017. Acta núm. 46

 
 
Punt 3.1. Creació de títols de màster universitari.
 
Acord 037/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari que ha estat presentada pel centre corresponent.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari .

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Punt 3.2. Aprovació de memòries de màster universitari.
 
Acord 038/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari, condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
•              Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One Health

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 4. Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2017-2018.
 
Acord 039/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions propedèutiques proposades pels centres  per al curs acadèmic 2017-2018.
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2017-2018.
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2017-2018.(DOC)

SEGON.- Encarregar al vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
Punt 5.1. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als dels estudis d’acord universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
 
Acord 040/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'informe sobre la modificació de la “Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”.
Vist l’Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre de la UAB, en què es demana a la Comissió d’Afers Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la normativa d’avaluació en els estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els estudis de la UAB.
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 112, 112 bis, 112 ter, 114, 115 i 431 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la modificació de l’article 431 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret       1393/2007.

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
  
Punt 5.2. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs acadèmic 2017-2018.
 
Acord 041/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del Vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016/2017 i 2017-2018.
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016/2017 i 2017-2018.
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per als cursos 2016-2017 i 2017-2018 .(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
Punt 6.2. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Acord 042/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis.
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

Punt 6.3. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
 
Acord 043/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster.
 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents.
 
-              Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs
-              Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning. 
 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de diplomes de postgrau següents, en els termes que s’annexen:
 
-              Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs
-              Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa.
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la formació contínua l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 6.4. Informació sobre nous cursos d'especialització.
 
Acord 044/2017, de 30 de maig de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització.(DOC)

SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord primer.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 

Documents relacionats