Pedagogia

 

 

Calendari   Llistat de centres

Aplicació centre pràctiques

 
                                                     Assignació provisional
Centres amb places vacants   Assignació definitiva

 

 

1. ESTRUCTURA DELS PRÀCTICUM 


El pràcticum de Pedagogia es realitza a tercer i quart curs de grau:

Assignatura Curs/quadr. Característiques
103686 Pràcticum I  
3.A
- El pràcticum I, de  tercer curs, té 12 ECTS. Aquests es reparteixen en: 192h. d’estada al centre i 24h. de tutories i seminaris (més de 8 ECTS), 4h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 72h. de treball personalitzat (gairebé 3 ECTS).
103687 Pràcticum II 4.A - El pràcticum II, de quart curs, té 18 ECTS. Aquests es reparteixen en: 300h. d’estada al centre i 36h. de tutories i seminaris (més de 13 ECTS), 6h. de treball supervisat (menys d’1 ECTS) i 100h. de treball personalitzat (4 ECTS).
- El Pràcticum II de quart esta vinculat a una de les mencions que s’ofereixen, tot i que cal tenir present que no tots els estudiants escullen una menció.

 
Consulteu a les guies docents de cada pràcticum el seu contingut, així com la distribució de les tutories i seminari.
 
L’horari de realització del pràcticum vindrà determinat per l’horari del centre de pràctiques. Tenint en compte que la jornada de pràcticum ha de ser de 6 hores.
 
 

2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES 

El Pràcticum I i el Pràcticum II s’han de desenvolupar a centres de diferents tipologies, per donar a l’estudiant una visió àmplia dels diversos àmbits professionals on es pot inserir laboralment.
 1. Serveis educatius dels Ajuntaments, centres de recursos pedagògics, instituts municipals d’educació.
 2. Serveis d’ocupació municipal, serveis de promoció econòmica municipals (o patronats), programes de transició escola-treball. 
 3. Centres d’ensenyament reglat de les diferents etapes: infantil, primària, secundària obligatòria, Secundària post-obligatòria, batxillerat, formació professional, universitat.
 4. Centres de formació ocupacional, Escoles-taller, Centres de treball ocupacional per a persones discapacitades, Tallers protegits (integració laboral).
 5. Casals de cultura, ateneus populars, centres cívics, associacions ciutadanes, àrees de cultura i gestió cultural, serveis pedagògics de museus.
 6. Departaments de formació i recursos humans d’empresa
 7. Ludoteques, Esplais, Casals de joves, Biblioteques infantils, casals infantils.
 8. Casals d'avis, centres de dia, residències de gent gran.
 9. Escoles d’adults,  formació bàsica i atenció a immigrants, centres penitenciaris i de justícia juvenil.
 10. Centres oberts per a infants, residències infantils, centres de justícia  juvenil, residències juvenils, centres de dia, centres de salut mental.
 11. Fundacions amb projectes de lleure i socioeducatius, centres de formació de monitors de temps lliure, escoles de natura, educació ambiental.
 12. Centres d’atenció a toxicòmans, centres d’educació especial
 13. Centres d’atenció a la dona, programes per a la igualtat d’oportunitats.
 14. Centres de diagnosi educativa i reeducació.
 15. Revistes d’educació i mitjans de comunicació, projectes de tecnologia educativa, e-learning.

La Facultat disposa d’una xarxa de centres de pràctiques on l’estudiant haurà de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.
 
D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.
 

3. CRONOGRAMA DE FORMALITZACIÓ DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES 
 
L’assignació del centre es realitzarà des de la Coordinació de la titulació corresponent d’acord amb les peticions presentades pels estudiants.
 
   
Abril
 • Des de la coordinació de la titulació es convocarà als estudiants a reunions informatives sobre els Pràcticum I i II del curs següent.             
Maig/Juny
 • A partir de la primera setmana de maig es publicarà el llistat de centres de pràctiques que han ofert places per al pròxim curs.
 • Durant aquest mes els estudiants presentaran les seves peticions de centre de pràctiques seguint el procediment informat al punt 4 d’assignació del centre de pràctiques.
 • Es farà públic el llistat provisional d’assignacions de centres dels Pràcticums I i II per al curs següent, així com la de centres amb places que han quedat lliures.
   
 • A continuació s’obrirà un període de reclamacions, en el que els alumnes que s’hagin quedat sense plaça assignada podran presentar una nova sol.licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències en l’assignació.
 • Es farà públic el llistat definitiu d’assignació de centres i tutors.
 • A partir d’aquest moment, l’estudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques l’haurà de comunicar a la Coordinació de Pràctiques a fi d’informar-ne al tutor acadèmic i al centre corresponent. Cal que aquesta comunicació es faci a través de l’adreça de correu electrònic d’aquesta oficina: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat.
Juliol
 • Des de la Facultat s’informa als centres sobre les assignacions d’estudiants per al curs següent.
 • L’alumnat han de formalitzar la matrícula. Més informació
Setembre
 • Termini de presentació de sol·licitud d'adaptacions especials per situacions sobrevingudes (realització del pràcticum  sense ajustar-se als estàndars habituals, compactació d'horaris, etc.)
 • 2n termini de presentació de de reclamacions, en el que els alumnes que s'hagin queda sense plaça assignada podran presentar una nova sol·licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències en l'assignació.
 • Reunió de presentació dels tutors, entrega documentació per presentar-se al centre i primera tutoria.
 • PRACTICUM I
  Entrega de documentació i presentació del tutor acadèmic.
   
  PRACTICUM II
  Entrega de documentació i presentació del tutor acadèmic.
 
 
4. SOL·LICITUD DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES


Els estudiants exposaran fins a quatre opcions per ordre de preferència de la llista de centres publicada. L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient. Si en finalitzar tot el procés d’assignació de centre, l’estudiant no pot accedir a cap plaça de les proposades, serà convocat a una tutoria per triar centre d’entre les places disponibles.
 
En cas de desestimació de totes les propostes s’assignarà d’ofici un centre de la xarxa de centres de pràctiques de la Facultat.
 
En qualsevol cas serà el coordinador o coordinadora de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.
 

Des de la Facultat treballem amb centres de l’àrea de proximitat territorial, principalment: Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme; també alguns centres del  Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central. En el cas d’Educació Social s’incorporen alguns centres d’altres territoris. 

 

En aquest llistat hi trobareu els centres que han acollit alumnat de pràctiques  els  cursos anteriors  i serveix com a referència per poder identificar l'àmbit d'influència territorial de la Facultat. En cap cas es garanteix que a l'oferta concreta dels diferents pràcticums hi apareixeran tots els centres anteriors ja que les  circumstàncies i disponibilitat de cada centre per acollir alumnat pot canviar cada curs acadèmic. En aquest sentit, també és possible que s’incorporin centres no recollits inicialment al llistat.


Xarxa de centres de pràctiques

                              
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL

Consultar les guies docents de tots els cursos

                           
 

  PROJECTES FORMATIUS DELS GRAUS

 

PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum III
Pràcticum IV
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum IV
Pràcticum V
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
Pràcticum I
Pràcticum II
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN PEDAGOGIA
Pràcticum I
Pràcticum II