Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Educació Primària

 

 
Calendari Oferta centres 

 

 

Calendari Oferta centres 

 

Calendari Oferta centres

enllaç aplicació

 

 

 


 

 

 

 

Calendari Oferta centres

enllaç aplicació

 
 

 

1. ESTRUCTURA DELS PRÀCTICUMS


Pràctiques Escolars:
 
És requisit de la matèria cursar les assigntures seguint l’ordre establert: Practicum I, Practicum II, Practicum III,
Practicum IV i Practicum V.
 
Assignatures de pràctiques i característiques:
 

Assignatura Curs/quadr. Carcterístiques
102065 Pràcticum I  
2.2
 • Objectiu principal: observació i coneixement del territori i dels vincles que l’escola estableix.
 • El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura “Context social i gestió escolar”, situada al mateix curs.
 • L’alumnat de pràctiques s’assigna en grups de 5 ò de 10 alumnes a cada centre.
103701 Pràcticum II  
3.A
 • Té un caràcter generalista.
 • El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura “Diferències i inclussió, llengües i aprenentatge” i “Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques”; ubicades en el mateix curs.
103702 Pràcticum III  
3.2
 • Estan pensades per a que l’alumnat pugui analitzar i reflexionar sobre alguns projectes d’innovació e investigació educativa que es realitza als centres escolars.
 • El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb l’assignatura de “Planificació, investigació i innovació (codi 102067)”, situada al mateix curs.
 • Objectiu principal: que l’alumnat, conformats en petits grups, coneguin de forma directa un projecte d’innovació en un centre escolar, i podran analitzar i valorar la dinàmica del mateix.
102062 Pràcticum IV  
4.1
 • Les pràctiques IV i V es poden realitzar en el mateix centre, en el mateix cicle, o en cicles diferents segons s’acordi amb l’escola i la tutoria de la UAB.
 • Les pràctiques IV són de caràcter generalista.
 • El seu disseny i ubicació en el pla d’estudis possibilita que estigui perfectament complementada amb qualsevol assignatura cursada al 3r curs.
103505 Pràcticum V  
4.2
 • Les pràctiques IV i V es poden realitzar en el mateix centre, en el mateix cicle, o en cicles diferents segons s’acordi amb l’escola i la tutoria de la UAB.
 • Les pràctiques V poden ser de caràcter generalista, o vinculades a la Menció que realitza l’alumne/a: Educació Musical, Llengua Estrangera: Anglès, Educació Física o Necessitats Educatives Específiques.
 
 • L’alumnat de la Menció de Necessitats Educatives Específiques, realitzarà una part de les pràctiques V en una escola d’educació especial, tal i com s’indica en el calendari.
 
Horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques: les estades al centre s’han de realitzar en l’horari que estableixi l’escola, comprenent l’horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.
 
Particularitats i recomanacions:
 
 • Practicum I Observació i coneixement del territori. Sempre en grups de 5 ò 10 alumnes per centre.
 • Practicum II  té un caràcter generalista. No es pot triar el mateix centre on s'ha realitzat el Pràcticum I.
 • L’alumnat  realitzarà el practicum IV i practicum V (1r i 2n semestre) en el mateix centre. No es pot triar el mateix centre on s'ha realitzat el Pràcticum II. Es recomana no repetir el mateix cicle, i canviar les assignatures de la intervenció docent
 • El practicum IV té un caràcter generalista.
 • El practicum V és continuació del practicum IV i és de caràcter generalista, excepte per a l’alumnat que cursi una menció, que es vincularà a l’especialitat corresponent.

 

2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES 

Les pràctiques curricular es realitzen en centres d’educació infantil i primària del Departament d’Ensenyament, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves caractarístiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.
 
La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors depenents del Departament d’Ensenyament on els estudiants hauran de realitzar el pràcticum depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.
 

 
 

 

1. CRONOGRAMA DE FORMALITZACIÓ DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES

L’assignació del centre la realitzarà la Coordinació de la titulació d’acord amb les peticions presentades pels estudiants.
Tot el procés s'articularà a través del Campus Virtual de la titulació


Maig
Pràcticums I, II, IV i V:
 • Des de la coordinació de la titulació es convocarà als estudiants a reunions informatives sobre els Pràcticum del curs següent.
 • Data límit per la presentació de sol·licituds a la coordinació de pràctiques per la realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndars habituals.
Juny A principis d’aquest mes es publicarà el llistat de centres de pràctiques amb oferta de places per al pròxim curs.
Juliol Pràcticums IV i V:
 • Durant aquest mes els estudiants presentaran les seves peticions de centre de pràctiques. Es farà públic el llistat provisional d’assignacions de centres per al curs següent. Així com la de centres amb places que han quedat lliures.
 • A continuació s’obrirà un període de reclamacions, en el que els alumnes que s’hagin quedat sense plaça assignada podran presentar una nova sol.licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències o reclamacions per desacords en l’assignació. Les reclamacions es presentaran al despatx de coordinació de pràctiques. Es farà públic el llistat definitiu d’assignació de centres i tutors. Els alumnes que no tenen plaça assignada hauran de consultar el llistat definitiu a primers de setembre.
 • A partir d’aquest moment, l’estudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques l’haurà de comunicar a la Coordinació de Pràctiques a fi d’informar-ne al tutor acadèmic i al centre corresponent. Cal que aquesta comunicació la feu a través de l’adreça de correu electrònic d’aquesta oficina: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat.
 • Les sol·licituds de realització del pràcticum sense ajustar-se als estàndars habituals seran resoltes per la comissió creada a tal efecte.
 • L'alumnat ha de formalitzar la matrícula. Més informació
Setembre
 • Pràcticums IV i V: reunió als estudiants de presentació dels tutors acadèmics, entrega documentació per presentar-se al centre i primera tutoria.
Octubre/Novembre
 • Pràcticum II:
 • Publicació del llistat de centres amb oferta de places.
 • S’activarà l’aplicació per a l’elecció de centre de pràctiques per via telemàtica. Publicació del llistat provisional d’assignació de centre de pràctiques.
 • S’obrirà un termini per presentació de reclamacions, si s’escau. S’hauran de presentar al Despatx de coordinació de pràctiques.
 • Publicació del llistat definitiu d’assignació de centre de pràctiques.
 • Pràcticums I, II, i V, : reunió als estudiants de presentació dels tutors acadèmics, entrega documentació per presentar-se al centre i primera tutoria. Més informació


2. ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES 
 

L’assignació de centre dependrà de les opcions exposades per part dels estudiants, a l'aplicatiu d'elecció de centre de pràctiques. Els terminis establerts per a cada un dels pràcticums, seran públics a través del Campus Virtual.
 
Els estudiants exposaran fins a quatre opcions per ordre de preferència. L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient. Si en finalitzar tot el procés d’assignació de centre, l’estudiant no pot accedir a cap plaça de les proposades, serà convocat a una tutoria per triar centre d’entre les places disponibles.
 
Serà la Coordinació de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.

Des de la Facultat treballem amb centres de l’àrea de proximitat territorial, principalment: Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme; també alguns centres del  Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central. 

En aquest llistat hi trobareu els centres que han acollit alumnat de pràctiques  els  cursos anteriors  i serveix com a referència per poder identificar l'àmbit d'influència territorial de la Facultat. En cap cas es garanteix que a l'oferta concreta dels diferents pràcticums hi apareixeran tots els centres anteriors ja que les  circumstàncies i disponibilitat de cada centre per acollir alumnat pot canviar cada curs acadèmic. En aquest sentit, també és possible que s’incorporin centres no recollits inicialment al llistat.

Xarxa de centres de pràctiques
 

                              
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL

Consultar les guies docents de tots els cursos

                           
 

 

PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum III
Pràcticum IV
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum IV
Pràcticum V
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
Pràcticum I
Pràcticum II
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN PEDAGOGIA
Pràcticum I
Pràcticum II