Educació Infantil + Educació Primària

 

 
Cronograma Oferta centres 

 

 

 
Cronograma Oferta centres 

 

1. ESTRUCTURA DELS PRÀCTICUMS

El Pràcticum de la formació dels mestres consisteix en un conjunt d'activitats realitzades fora del campus universitari que tenen per objectiu que lestudiantat entri en contacte directe amb l'àmbit professional per al qual s'estan preparant: lEducació Infantil i l’Educació Primària. Constitueix, així mateix, una oportunitat per constatar, contrastar i posar en pràctica —en realitats concretes— els coneixements, els procediments, les competències i les actituds que els futurs mestres adquireixen mitjançant els estudis a la facultat.  

Pràctiques Escolars:

Les pràctiques s’estructuren seguint l’ordre establert: Practicum III i IV d’Educació Infantil i IV i V d’Educació Primària.

 

Assignatura

Curs/quadr.

Característiques

102020 Pràcticum III GEI

4.1

Les pràctiques de tercer (Practicum III) estan pensades perquè els alumnes adquireixin una visió general del cicle 3-6 d'Educació Infantil i dels processos educatius que tenen lloc en el mateix. El contingut d'aquestes pràctiques es centra en el coneixement i la intervenció docent a l'aula, dissenyant i portant a terme una programació.

102019 Pràcticum IV GEI

4.1

Les pràctiques de quart (Practicum IV) estan pensades perquè l'alumnat conegui i s'integri en un projecte d'innovació o de servei dissenyat entre l'escola i la facultat. L'alumnat haurà de dissenyar i dur a terme un projecte educatiu dins el centre. Els projectes poden ser de tres tipus ApS (Aprenentatge i Servei), Projecte interdisciplinar o Unitat de programació vinculada principalment a una didàctica.

102062 Pràcticum IV GEP

4.2

El Pràcticum IV té un caràcter generalista i es vincula a un àrea curricular determinada. Un dels seus objectius més importants és que el futur mestre aprengui a dissenyar una proposta didàctica (unitat didàctica, projecte interdisciplinari, tallers, ApS, racons, ambients, etc.) i la pugui portar a la pràctica.

Les pràctiques IV i V es realitzen en el mateix centre.

103505 Pràcticum V GEP

4.2

El Pràcticum V té com a objectiu principal que l'alumnat es vinculi a un projecte educatiu determinat. L'alumnat ampliarà la seva competència per dissenyar una intervenció educativa i portar-la a la pràctica. La intervenció educativa es podrà referir a qualsevol de les àrees curriculars de primària o a altres aspectes de la vida del centre. La proposta didàctica del PV no pot ser coincident amb la del PIV, ni en continguts, ni en modalitat.

Les pràctiques IV i V es realitzen en el mateix centre.

Horari d’assistència de l’alumnat al centre de pràctiques: les estades al centre s’han de realitzar en l’horari que estableixi l’escola, comprenent l’horari lectiu i la dedicació exclusiva del professorat. El calendari serà el que estableixi cada escola, quant a jornades festives.

En casos d'ajustament del calendari d'estada a centres per motius laborals, cal tenir en compte que dels dies d'estada al centre, al menys un 50% dels dies seran, obligatòriament, d'horari de  jornada complerta.

 

Particularitats i recomanacions:

Pràctiques GEI

L’alumnat  realitzarà el pràcticum III i IV de GEI (1r semestre) en el mateix centre i amb el mateix grup d’infants.

Pràctiques GEP

El pràcticum IV i V del GEP (2n semestre) haurà de ser en el mateix centre. No es podrà repetir cap centre on l’alumne hagi realitzat altres pràctiques. 

 

2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES

Les pràctiques curriculars es realitzen en escoles bressol, i centres d’educació infantil i primària del Departament d’Ensenyament, es configuren com a activitats acadèmiques integrants del Pla d’estudis, i aquest estableix la durada de les pràctiques i les seves característiques. La concreció de cada pràctica acadèmica es fixa en el projecte formatiu de la universitat on es determina els objectius educatius vinculats a les competències genèriques i professionals que ha d’adquirir l’estudiant i les activitats a desenvolupar.

 

La Facultat ha establert una xarxa de centres formadors del Departament d’Ensenyament on els estudiants hauran de realitzar les pràctiques depenent de les places disponibles per a cada curs acadèmic.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat

 

1. CRONOGRAMA DE FORMALITZACIÓ DE LESTADA DE PRÀCTIQUES

Pràctiques GEI

Abril

Obertura del termini de sol·licitud dadaptacions de situacions especials.

Reunió informativa 1

Reunió informativa 2

Maig

Publicació del llistat definitiu dassignació de centre de pràctiques

Pràctiques GEP

Juny

 • Obertura del termini de sol·licitud dadaptacions de situacions especials.

Juliol

 • Publicació de loferta provisional de la totalitat de centres de pràctiques.

Setembre

 • Obertura del termini de sol·licitud dadaptacions per situacions sobrevingudes.
 • Publicació de l'oferta definitiva de la totalitat de centres de pràctiques.

Novembre

 • Sol·licitud de centre de pràctiques

Desembre

 • Publicació del llistat provisional lassignació de centre de pràctiques.
 • Publicació del llistat de centres amb places disponibles.
 • Obertura del termini de presentació de reclamació, si sescau: lalumnat que hagi quedat sense plaça assignada podrà presentar una nova sol·licitud optant a les places vacants i en el que es podran resoldre possibles incidències en lassignació a la Coordinació de Pràctiques.
 • Publicació del llistat definitiu dassignació de centre de pràctiques.
 • Obertura 2n termini de presentació de reclamacions, si sescau.
 • Publicació llistat definitiu dassignació de centres i tutors.
 • A partir daquest moment, lestudiant que, per la raó que sigui, no pugui fer les pràctiques lhaurà de comunicar a la Coordinació de Pràctiques a fi dinformar-ne al tutor acadèmic i al centre corresponent. Cal que aquesta comunicació es faci a través de ladreça de correu electrònic daquesta oficina: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat

Gener

 • Entrega de convenis.

 

 

2. ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES

Pràctiques GEI

L’assignació del centre del PIII i PIV és manual, la realitzarà la Coordinació de la titulació d’acord amb les peticions presentades pels estudiants.

El curs anterior a fer el pràcticum, entre abril  i maig, es realitza una reunió informativa on es facilita una proposta de centres de la xarxa d’escoles de pràctiques del GEI propers a les localitats de residència dels estudiants o propers a l’àrea d’influència de la UAB, en el cas que la residència dels estudiants estigui a molta distància.

En funció de les places que els centres ofereixen i de les possibilitats de realitzar el pràcticum fora, cada alumne decideix en quina de les opcions donades realitza el pràcticum.

Pràctiques GEP

Els estudiants exposaran fins a quatre opcions per ordre de preferència. L’assignació del centre de pràctiques es realitzarà per ordre de preferència, en el cas que un centre rebi més peticions que places disponibles s’aplicarà el criteri de mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne per prioritzar l’estudiant amb millor expedient.

Serà la Coordinació de la titulació qui validi i assigni el centre de pràctiques.

 

Des de la Facultat treballem amb centres de l’àrea de proximitat territorial, principalment: Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme; també alguns centres del  Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central. En el cas d’Educació Social s’incorporen alguns centres d’altres territoris. 

En aquest llistat hi trobareu els centres que han acollit alumnat de pràctiques  els  cursos anteriors  i serveix com a referència per poder identificar l'àmbit d'influència territorial de la Facultat. En cap cas es garanteix que a l'oferta concreta dels diferents pràcticums hi apareixeran tots els centres anteriors ja que les  circumstàncies i disponibilitat de cada centre per acollir alumnat pot canviar cada curs acadèmic. En aquest sentit, també és possible que s’incorporin centres no recollits inicialment al llistat.

 

Xarxa de centres de pràctiques GEI

 

Xarxa de centres de pràctiques GEP

 

 

                              
GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL

Consultar les guies docents de tots els cursos

                           
 

  PROJECTES FORMATIUS DELS GRAUS

 

PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum III
Pràcticum IV
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Pràcticum I
Pràcticum II
Pràcticum IV
Pràcticum V
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL
Pràcticum I
Pràcticum II
PROJECTES FORMATIUS DEL GRAU EN PEDAGOGIA
Pràcticum I
Pràcticum II