Preguntes freqüents

FAQs Treball  de Fi de Màster
CURS 2023-2024

1. Qui proposa el tema, l'estudiant o el professorat?
L'estudiant pot proposar un tema de recerca per al Treball de Fi de Màster (a partir d’ara TFM). Si l’alumnat no té clar un tema per al TFM, pot preguntar al professorat i a la coordinació de cada màster que li suggereixi temes de recerca.


2. Quan s’ha de lliurar la primera proposta del tema del TFM per poder així assignar un tutor adequat al tema escollit per l’estudiant?
Segons el calendari del TFM del curs vigent, s’ha de lliurar la proposta a gestió acadèmica abans del 1 de desembre de 2023 i per mitjà d’una plantilla específica. Al mateix temps, si l’estudiant desitja que el seu TFM sigui d’accés públic a través dels dipòsits digitals de la UAB i el CSUC, haurà d’entregar també a gestió acadèmica una autorització específica i només serà efectiva si el treball supera un 9 de nota. Aquesta autorització podrà ser revocada de manera temporal o permanent per l’estudiant fins el 16 de setembre de 2024.
 
3. Com es decideix el tema definitiu del TFM?
Un cop assignada la tutorització del treball, l'estudiant ha de fer una primera tutoria amb el tutor o la tutora a fi de delimitar conjuntament l'objecte d'estudi i la seva viabilitat. El TFM pot ser de recerca o projecte si la coordinació del màster ho autoritza. Tant el títol com el tema del TFM es poden modificar durant el curs acadèmic sempre que tingui el vistiplau del tutor o de la tutora.

4. Es poden fer TFM en grup?
La realització del TFM ha de ser individual, però en el cas del màster oficial Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques s’admeten els TFM en grup si tenen el vistiplau de la coordinació. En aquest màster es podran acceptar treballs en equip, tant si són de projecte com si són de recerca, sempre que estiguin justificats i que tinguin prou entitat i, a més, que estigui assegurada la feina de les hores autònomes (segons el nombre de crèdits) per alumne.
Destaquem que la normativa acadèmica de la UAB estableix en l’article 270.4b. que "l'avaluació del treball és sempre individual, encara que s’hagi elaborat col·lectivament". Per tant, tot i permetre treballs en grup, la defensa del treball i la nota serà sempre individual.

5. Qui assigna el tutor/a?
La coordinació del màster assignarà el tutor/a més adient segons la tipologia i àrea de coneixement que abordi el TFM i l’interès de l’alumnat.
 
6. Qui pot ser tutor/a?
Només les persones doctores poden ser tutor(e)s del TFM. Tanmateix, persones no doctores, però professionals de l'àmbit pertinent, poden ser tutor(e)s, sempre de manera excepcional i justificada, directament relacionada amb el contingut del TFM.
 
7. Són obligatòries les tutories?
Sí. Per tal que l’estudiant pugui defensar el TFM, haurà de fer tres tutories obligatòries com a mínim. El tutor/a pot decidir fer-ne més i ho haurà de pactar amb l’estudiantat.
 
8. Hi haurà full de seguiment de tutories?
L’estudiant i el tutor o la tutora hauran de signar el formulari de seguiment de les tutories. Ambdós en tindran una còpia.

9. L’estructura recomanada és la següent, tot i que el professorat pot modificar-ne alguna part segons les necessitats específiques de cada TFM.
 

 1. Portada: Cal emplenar la plantilla proporcionada per la facultat on s'especifica el títol/subtítol del treball, nom i cognoms de l'alumne/a, nom i cognoms del tutor o de la tutora, universitat, facultat, titulació i any; la fitxa bibliogràfica per catalogar el TFM, si s'escau, al Dipòsit Digital de Documents (DDD) i el compromís d'obra original. La fitxa bibliogràfica ha d’incloure un resum del TFM entre 350-500 paraules en català, castellà i anglès i quatre paraules clau per a indexar-lo. El compromís d’obra original s’ha de signar manuscritament i lliurar-lo al tutor/a. No s’ha d’incloure dins del TFM. També es pot incloure una altra pàgina d’agraïments/dedicatòries o citacions cèlebres.
 2. Índex: El treball ha de contenir un índex on s'assenyalin els diferents apartats del treball assenyalant les pàgines corresponents.
 3. Introducció: En la introducció s'ha de realitzar la presentació del treball, apuntar-ne els motius i la justificació.
 4. Objecte d’estudi
 5. Objectius del TFM.
 6. Hipòtesis i/o preguntes d’investigació: Presentació de la recerca realitzada i anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts. Per il·lustrar aquestes dades poden utilitzar formes gràfiques (taules, quadres, ...) per a la presentació.
 7. Marc teòric: Ha d'exposar les teories existents i predominants de l'objecte d'estudi. S'ha de fer un recorregut per les principals teories, investigacions i tendències que abordin l'objecte d'estudi.
 8. Metodologia: metodologia emprada, tècniques metodològiques i procediments que s'han seguit per realitzar el treball de recerca.
 9. Mostra (opcional)
 10. Estratègia d’anàlisi de dades (opcional)
 11. Cronograma del pla de treball (opcional)
 12. Anàlisi i resultats
 13. Conclusions: En aquest apartat s'ha de donar resposta a les preguntes d'investigació o hipòtesis plantejades. És l'aportació personal de l'investigador sobre allò que ha investigat.
 14. Bibliografia: En aquest apartat s'han d'incorporar totes aquelles obres que han estat citades al llarg del treball (llibres, articles en revistes acadèmiques o del sector, informes, estadístiques, etc.).
 15. Annexos: Cal incloure en aquest apartat tota aquella informació que es consideri imprescindible i interessant d’aportar i que serveix de suport a dades que han estat tractades tant en el marc teòric com en la investigació de camp.

10. Quina és l'extensió del TFM?
Dependrà del nombre de crèdits del mòdul TFM:
 • 6 crèdits: 12.000-18.000 paraules
 • 9 crèdits: 18.000-27.000 paraules
 • 10 crèdits: 20.000-30.000 paraules
 • 12 crèdits: 24.000-36.000 paraules
 
11. En quina llengua s’ha de redactar el TFM?
Els TFM es poden fer en català, castellà o anglès o en un altre idioma si així ho autoritza la coordinació del màster.
 
Els aspectes formals del TFM són els següents:
 • Interlineat 1,5
 • DINA 4, vertical, amb pàgines numerades
 • Times, Garamond, Arial o Helvètica, 12 punts
 • Marges: superior 3,5 cm, inferior 3, dreta i esquerra 2,5
 • Citar amb sistema Harvard o APA
 • Les referències bibliogràfiques seguiran la norma ISO 690

12. A qui s’ha de lliurar el TFM?
L’almnat haurà de lliurar el TFM com a document adjunt a: 

 • Adreça de correu electrònic Masters.oficials.comunicacio@uab.cat
 • Campus Virtual del TFM o en l’aplicació web de TFM de la UAB, segons determini cada coordinació de màster.

 
13. Com s'ha de fer el lliurament del TFM?
Els treballs de fi de màster s'han de lliurar en un sol document i en format PDF. En cas d’altres formats, s’ha de consultar a la coordinació de cada màster, que estudiarà l’autorització d’un altre sistema o format d’entrega.  
 
14. S’ha de lliurar una còpia impresa al tutor/a?
En principi no. Tanmateix, el tutor/a ho pot exigir.
 
15. Quina és la data límit de lliurament del TFM el curs 2023-24?
Consulteu el calendari de tràmits del Treball de Fi de Màster.
 
16. Què passa si es lliura el TFM fora de termini?
Si es lliura més tard de la data i hora indicades, es qualificarà el TFM com un ‘No avaluable’.
 
17. Hi ha algun model o plantilla per a la portada del TFM? És obligatòria?
Sí. La Facultat ha elaborat un formulari en PDF de dues pàgines on consta la portada i la fitxa per a la catalogació del TFM en el Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els TFM de la Facultat, inclosos els de projecte, han d’utilitzar aquesta plantilla.

18. Quins treballs es publicaran en el Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB?
Es publicaran en el DDD tots els TFM a partir d’una nota igual o superior a 9 i sempre que ho autoritzi l’autor del TFM. 

19. Per què animem a publicar els TFM en el DDD de la UAB?
Animem a publicar els TFM en el DDD de la UAB per complir amb la política institucional d’accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012) que insta que qualsevol TFM s’inclogui en el Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB.
 
20. Es pot demanar l'embargament temporal o permanent de la publicació del TFM en el DDD?
Sí. Per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFM en una revista científica o per qualsevol altra raó, l’autor del TFM podrà demanar l'embargament temporal (12 o 24 mesos) o permanent del TFM. Ho haurà de demanar mitjançant el document en què es cedeixen els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFM al principi del curs acadèmic. Aquest embargament també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat. La data límit per a sol·licitar l’embargament és el 16 de setembre de 2024.

Donat el cas si es vol garantir la confidencialitat de les persones entrevistades en un Treball de fi de màster, us recomanem que consulteu aquest enllaç de la Biblioteca de Comunicació: https://blogs.uab.cat/dretsautor/2022/05/20/com-es-pot-garantir-la-confidencialitat-de-les-dades-personals-de-les-persones-entrevistades-en-lelaboracio-dun-treball-de-fi-destudis/

 

21. Com s’avaluarà el TFM?
El tribunal atorgarà el 70% de la nota final. El tutor o tutora de l’estudiant farà un informe d’avaluació per permetre la defensa i atorgarà un 30% de la nota final. El tribunal lliurarà les actes de les defenses dels TFM amb la nota final al coordinador/a i aquest introduirà les notes a Sigma. Finalment, la custòdia de les actes de defensa dels TFM correspon a la gestió acadèmica.
 
22. Quina serà la composició del tribunal?
El tribunal avaluador estarà format per 2 o 3 doctors. En casos excepcionals també hi pot haver professionals del sector que no siguin doctors.
 
23. Com puc conèixer la composició dels membres del meu tribunal?
De l’3 al 14 de juny de 2024 es publicarà en el web de la Facultat dins d’Informació Acadèmica, a l'apartat de Treball de Fi de Màster-> Gestió d’avaluació del TFM,  i en els plafons que hi ha a prop de la gestió acadèmica. 

 
24. Hi ha una convocatòria única del TFM?
Sí.  El 21 de juny de 2024 és la data límit de lliurament del TFM.

25. La defensa del TFM davant del tribunal és obligatòria?
Sí. L’article 272.1 de la normativa acadèmica de la UAB diu que per a l’avaluació del TFM, cal l’elaboració d’una memòria escrita i la seva exposició pública davant d’un tribunal nomenat per la comissió del màster.

26. Quan i on s'ha de fer la defensa davant del tutor?
La defensa pública davant del tribunal es farà del 1 al 12 de juliol de 2024. L'hora i el lloc de la presentació els determinarà la coordinació del màster, que la comunicarà als estudiants amb prou antelació. El fet que la defensa del treball és una de les condicions que estableix la normativa estatal del TFM implica que la no presentació a la defensa davant del tribunal es qualificarà com ‘No avaluable’.
 
27. Quan es publicaran les notes del TFM?
Data límit de publicació el 22 de juliol de 2024.
 
28. Com s'avalua un TFM?
Els criteris d'avaluació del TFM són diferents segons cada Màster i depèn de si es tracta d'un treball de recerca o un projecte. Els criteris d’avaluació els estableix la coordinació de cada màster. El que és important destacar és que no només s'avaluen els coneixements, sinó també les competències més generals com ara la planificació del treball per part de l'estudiant, el compliment de les tasques encarregades, la capacitat de raonar i argumentar les pròpies idees, la comunicació i expressió oral i escrita, etc.
 
29. Quan es tanquen les actes del TFM?
Les actes del TFM es tanquen la data que estableixi el calendari acadèmic administratiu de la UAB.

30. En el cas que estigui en desacord amb la nota final del TFM, puc demanar una revisió extraordinària?
En cas de disconformitat amb la nota final del TFM, pots sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors que no hagin participat en la correcció del TFM. Un cop s’hagin tancat les actes, hauràs de presentar la sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat, argumentant sobre els aspectes específics del TFM que, al teu parer, no han estat adequadament valorats pel tribunal. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades.
 
31. Si se suspèn el TFM, es pot aprofitar la feina feta per a la següent vegada que es matricula el TFM?
Sí, sempre que el nou tutor, sigui o no el mateix, hi estigui d’acord.

32. Si un tutor/a detecta plagi, se suspèn el TFM?
Sí, amb un zero. Segons l'article 266.10 de la normativa acadèmica de la UAB, "En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació́, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir".
 
33. Què s’entén per plagi?
Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), plagi és, en la seva segona accepció, "Part d’una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font". Per més informació, podeu consultar el web del servei de biblioteques dedicada a les citacions i a la bibliografia.