Avaluació del TFM

La nota del TFM l’atorgarà el tribunal. Tanmateix, el tutor/a haurà de fer un informe fent una valoració del TFM que adreçarà als membres del tribunal. El tribunal lliurarà les actes de les defenses dels TFM amb la nota final al coordinador/a i aquest introduirà les notes a Sigma.

Informe d'avaluació del TFM per al tutor/a

Informe d'Avaluació del Treball Final de Màster per al Tutor/a (excel)

Fitxa d'avaluació del TFM per al tribunal

Fitxa d'Avaluació del Treball Final de Màster per al Tribunal (excel)

Tribunals Avaluadors del TFM