Pla d'estudis Grau en Microbiologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Microbiologia

Horaris

Horaris, Aules i Examens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 42 18    
2n curs 18 42    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial. 

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Química
 • Biologia Cel·lular i Histologia Animal
 • Bioquímica
 • Biologia Animal
 • Laboratori Integrat I 
2n semestre
 • Matemàtiques
 • Biologia Vegetal
 • Genètica
 • Microbiologia
 • Laboratori Integrat II
1r semestre
 • Tècniques Instrumentals
 • Biologia Molecular d'Eucariotes
 • Fisiologia i Metabolisme Microbià
 • Immunologia
 • Protistologia
 • Laboratori integrat III 
2n semestre
 • Ecologia microbiana
 • Virologia
 • Diversitat de Procariotes
 • Bioinformàtica
 • Ecologia 
 •  Laboratori integrat IV
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Micologia
 • Biologia Molecular de Procariotes
 • Microbiologia dels Aliments
 • Microbiologia Clínica
 • Bioreactors
 • Laboratori Integrat V 
2n semestre
 • Enginyeria Genètica de Microorganismes
 • Microbiologia Ambiental
 • Microbiologia Industrial
 • Bioseguretat i Normatives
 • Epidemiologia de les Malalties Infeccioses
 • Laboratori Integrat VI
 • Treball Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs: cal cursar 54 ECTS d'entre les assignatures següents:
 • Biocatàlisi
 • Biofísica
 • Bioquímica Clínica
 • Edafologia
 • Farmacologia
 • Fisiologia Animal: Sistemes
 • Fisiologia Vegetal Aplicada
 • Genòmica Microbiana
 • Genòmica, Proteòmica i Interactòmica
 • Geomicrobiologia
 • Higiene Alimentària
 • Immunologia de les Malalties Infeccioses
 • Introducció a la Tecnologia d'Aliments
 • Micologia Aplicada
 • Modelització i Simulació en Microbiologia
 • Parasitologia
 • Perspectives Professionals de la Microbiologia
 • Practicum (*)
 • Temes de Ciència Actual
 • Vacunes i Fàrmacs
(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.