Pla d'estudis Grau en Microbiologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Conèixer, interpretar i saber utilitzar eines bàsiques de càlcul matemàtic i d'estadística.
 • Conèixer i interpretar els fonaments de la química per comprendre les bases moleculars dels processos vitals.
 • Reconèixer els diferents nivells d'organització dels éssers vius, especialment d'animals i plantes, la seva diversitat i les bases de la regulació de les seves funcions vitals, i identificar mecanismes d'adaptació a l'entorn.
 • Conèixer i interpretar la diversitat microbiana, la fisiologia i el metabolisme dels microorganismes i les bases genètiques que regeixen i regulen les seves funcions vitals.
 • Interpretar, a escala molecular, mecanismes i processos microbians.
 • Aplicar les metodologies adequades per aïllar, analitzar, observar, cultivar, identificar i conservar microorganismes.
 • Utilitzar tècniques moleculars i immunològiques per a la caracterització de microorganismes i materials d'origen biològic.
 • Dissenyar i utilitzar tractaments de desinfecció i esterilització, i també mètodes de control per a evaluar-ne l'eficàcia.
 • Conèixer i utilitzar les eines de les -òmica (genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metagenòmica, etc.).
 • Aplicar les metodologies adequades per prendre mostres, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats microbianes en ecosistemes naturals i artificials, i establir les relacions entre elles i amb altres organismes.
 • Caracteritzar els agents causals de malalties microbianes en l'home, en els animals i les plantes per diagnosticar-les i controlar-les, fer estudis epidemiològics i conèixer la problemàtica actual i les estratègies de lluita contra aquestes malalties.
 • Aplicar eines basades en microorganismes per a valorar l'impacte ambiental de l'activitat humana, i també per a recuperar ambients contaminats.
 • Avaluar la qualitat i/o seguretat microbiològica dels aliments, aigües, fàrmacs, cosmètics i altres productes naturals o elaborats.
 • Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies d'aïllament i selecció de nous microorganismes i de manipulació genètica de microorganismes d'interès.
 • Dissenyar i obtenir vectors microbians i microorganismes útils per a produir productes d'interès i per a utilitzar en la modificació genètica d'altres ésser vius.
 • Aplicar microorganismes o els seus components al desenvolupament de productes d'interès sanitari, industrial i tecnològic.
 • Dissenyar i controlar processos d'origen microbià i participar en els processos productius en què hi intervenen microorganismes.
 • Aplicar els principis sobre l'avaluació i la prevenció de riscos al laboratori i les regulacions sobre bioseguretat relatives als microorganismes i a la manipulació de diferents sistemes biològics.
 • Reconèixer la necessitat de disposar i complir principis de bioètica i codis professionals de conducta.
 • Identificar els mecanismes moleculars de la patogènia i relacionar-los amb la resposta contra la infecció per dissenyar i desenvolupar estratègies de diagnosi i de lluita contra les malalties causades per microorganismes.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la Microbiologia.

Competències transversals

 • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.
 • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Dissenyar experiments i interpretar-ne els resultats.
 • Saber comunicar oralment i per escrit.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.
 • Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn social.
 • Compromís ètic.
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
 • Mostrar un esperit emprenedor i exercir lideratge.
 • Conèixer i aplicar les normes de seguretat i qualitat en microbiologia.
 • Ser sensible a temes mediambientals, sanitaris i socials.