Pla d'estudis Grau en Estudis d'Àsia Oriental

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Competències específiques

 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Conèixer i comprendre els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre els principis metodològics i ètics que faciliten les relacions en contextos internacionals i interculturals.
 • Identificar, analitzar, diferenciar, sintetitzar i explicar els principis que regeixen la variació lingüística en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Descriure i analitzar de manera contrastiva el sistema d'organització, administració i gestió d'empreses a l'Àsia oriental.
 • Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
 • Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
 • Conèixer i comprendre la política i les relacions internacionals d'Àsia Oriental.
 • Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
 • Aplicar coneixements dels principis metodològics i ètics per facilitar les relacions en contextos internacionals i interculturals.
 • Reconèixer i superar els problemes creats per l'etnocentrisme en la comunicació i la mediació interculturals.
 • Conèixer i comprendre l'art i la cultura populars dels països de l'Àsia oriental.
 • Aplicar coneixements de l'art i la cultura populars a l'anàlisi i la comprensió de textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Aplicar coneixements de valors, creences i ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre els mecanismes de desigualtat de gènere i de la reproducció d'aquesta en les societats de l'Àsia oriental.
 • Fomentar el respecte de la diversitat i fomentar la igualtat en l'exercici de la interculturalitat.
 • Conèixer i comprendre la geografia física i humana de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre la història mundial premoderna, moderna i contemporània, especialment de l'Àsia.
 • Conèixer i comprendre la diversitat cultural, les relacions interculturals i la problemàtica de l'etnocentrisme en relació amb l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre les estructures, els agents, les institucions i els organismes que configuren els processos polítics i les relacions internacionals en relació amb l'Àsia.
 • Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 • Diferenciar els gèneres textuals literaris i determinar-ne les especificitats.
 • Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre els conceptes bàsics a escala macroeconòmica i microeconòmica del funcionament dels mercats i de les empreses; comerç internacional; organismes econòmics internacionals i empreses multinacionals.
 • Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia oriental moderna i contemporània.
 • Conèixer i comprendre les estructures i els processos econòmics preferentment amb relació a l'Àsia, el funcionament dels mercats i les empreses, i els diferents sistemes monetaris internacionals: regulació i funcionament.
 • Conèixer les normes i els principis per plantejar i elaborar un treball acadèmic.
 • Gestionar un treball acadèmic en el camp dels estudis de l'Àsia oriental.
 • Defensar i argumentar els resultats obtinguts en un treball acadèmic.
 • Integrar coneixements de manera interdisciplinària sobre aspectes lingüístics, econòmics, polítics i socials relacionats amb els estudis de l'Àsia oriental, i aplicar-los per formular judicis.
 • Consultar, seleccionar i utilitzar fonts d'informació en les llengües pròpies de l'Àsia oriental.
 • Dur a terme un treball pràctic en un context internacional, multilingüe i multicultural.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar les estructures i els processos econòmics de l'Àsia oriental i la seva inserció en l'economia global.
 • Conèixer i comprendre les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de decisions a l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional en les societats de l'Àsia oriental.
 • Conèixer la diversitat ètnica i cultural de l'Àsia oriental, les polítiques de gestió de la identitat de l'Àsia oriental i la seva evolució.

Competències transversals

 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Resoldre situacions de conflicte.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Promoure el desenvolupament sostenible.
 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Conèixer les exigències i les demandes del mercat laboral i aprofitar l'oferta de formació continuada corresponent i altres vies d'autoformació.