Grau en Filosofia

Aprendre a pensar de forma crítica i a identificar els principals corrents del pensament occidental, sense deixar de banda l’anàlisi filosòfica de temes contemporanis com els debats de gènere, el canvi climàtic, la filosofia política o els drets dels animals

El grau en Filosofia pretén formar els estudiants en el pensament racional crític, que és el tipus de coneixement que caracteritza per excel·lència la filosofia i que només aquesta disciplina pot aportar d'una manera global.

Per això, el pla d'estudis incorpora les competències relacionades amb la formació íntegra de l'alumnat i d'altres com ara la capacitat de lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, el descobriment dels pressupòsits tàcits de tot discurs, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

La nostra intenció és formar-te en les competències següents:

  • Capacitat de comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de les filosofies passades i actuals.
  • Capacitat de raonament i d'abstracció.
  • Interessos humanístics.
  • Esperit crític.
  • Capacitat de reflexió.
  • Facilitat verbal i/o comunicativa a través de les xarxes.

Sortides professionals

Aquests titulats s'orienten preferentment cap a la docència i la recerca acadèmica, però també cap a la gestió cultural -tant en la difusió periodística com en el món editorial- i cap a l'assessorament de persones i grups.
Els sectors principals d'ocupació són els relacionats amb la gestió cultural que depèn de les administracions públiques, de les fundacions o empreses de serveis culturals, tant en els serveis directament relacionats amb la formació (cursos, biblioteques, arxius, edició de llibres, publicació de revistes i butlletins, divulgació científica i del pensament), com en tasques més relacionades amb el lleure, amb l'educació no formal, l'anàlisi de la cultura, el periodisme cultural i amb serveis de relacions humanes (esplais, monitoratge, relacions públiques).

"La filosofia m'ha ensenyat a tenir esperit crític per preguntar-me sobre el món que m'envolta i com em relaciono amb ell. Aprendre a pensar, aprendre què pensem i com ho fem m'ha donat les eines per a créixer com a persona, i convertir la filosofia en un dispositiu professional que proposa noves maneres d'habitar el món actual i construir-lo."
Sílvia Galí

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat