Grau en Filosofia

Aprendre a pensar de forma crítica i a identificar els principals corrents del pensament occidental, sense deixar de banda l’anàlisi filosòfica de temes contemporanis com els debats de gènere, el canvi climàtic, la filosofia política o els drets dels animals

Informació general

Grau en Filosofia

El grau en Filosofia pretén formar els estudiants en el pensament racional crític, que és el tipus de coneixement que caracteritza per excel·lència la filosofia i que només aquesta disciplina pot aportar d'una manera global.

Per això, el pla d'estudis incorpora les competències relacionades amb la formació íntegra de l'alumnat i d'altres com ara la capacitat de lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, el descobriment dels pressupòsits tàcits de tot discurs, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

La nostra intenció és formar-te en les competències següents:

  • Capacitat de comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de les filosofies passades i actuals.
  • Capacitat de raonament i d'abstracció.
  • Interessos humanístics.
  • Esperit crític.
  • Capacitat de reflexió.
  • Facilitat verbal i/o comunicativa a través de les xarxes.

Sortides professionals

Aquests titulats s'orienten preferentment cap a la docència i la recerca acadèmica, però també cap a la gestió cultural -tant en la difusió periodística com en el món editorial- i cap a l'assessorament de persones i grups.
Els sectors principals d'ocupació són els relacionats amb la gestió cultural que depèn de les administracions públiques, de les fundacions o empreses de serveis culturals, tant en els serveis directament relacionats amb la formació (cursos, biblioteques, arxius, edició de llibres, publicació de revistes i butlletins, divulgació científica i del pensament), com en tasques més relacionades amb el lleure, amb l'educació no formal, l'anàlisi de la cultura, el periodisme cultural i amb serveis de relacions humanes (esplais, monitoratge, relacions públiques).

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Alguns dels centres on estudiants del Grau en Filosofia han realitzat pràctiques en els darrers cursos són:

Convent de Sant Agustí
Voluntaritat Social Universitari-AFEV-Catalunya
Museu Picasso
Art en Curs (UAB)
Biblioteques de Terrassa
Ruido Foto
Creu Roja
Grups de recerca Departament de Filosofia

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Filosofia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació