Pla d'estudis Grau en Filosofia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Filosofia

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Filosofia Fonamental
Menció en Filosofia Aplicada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
- Filosofia Pràctica
- Introducció als Problemes de la Filosofia
- Lectura de Textos Filosòfics
- Expressió Escrita
- Filosofia de l'Art
- Teoria i Pràctica de l'Argumentació
- Lectura de la Imatge Artística
- Història de la Ciència
- Grans Temes de la Història
- Filosofia Antiga
- Filosofia Medieval
- Filosofia Moderna
- Estètica
- Epistemologia
- Filosofia de la Il·lustració
- Filosofia del Segle XIX
- Lògica
- Filosofia Política
- Ètica
3r curs 4t curs
- Teoria Crítica
- Fenomenologia i Hermenèutica
- Filosofia Analítica
- Ètica Contemporània
- Filosofia de la Història
- Metafísica
- Filosofia de la Ciència
- Filosofia del Llenguatge
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r  i 4t cursos
- Idioma Modern I i II (anglès, francès, alemany, italià, grec modern, portuguès, occità, romanès, èuscar, gallec) (*)
- Pràctiques Professionals
 
 
 

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari:

Menció en Filosofia Fonamental Menció en Filosofia Aplicada
- Seminari de Filosofia Fonamental
- Seminari de Filosofia Moderna
- Seminari de Filosofia Contemporània
- Filosofia i Gènere
- Filosofia Política Contemporània
- Seminari d'Ètica i Filosofia Política
- Filosofia i Matemàtiques
- Filosofia de les Ciències Cognitives
- Seminari d'Història i Filosofia de la Ciència
- Recursos per a la Recerca en Filosofia
- Filosofia de la Ment
- Seminari de Filosofia Aplicada
- Seminari de Ciència, Tècnica i Societat
- Estètica i Crítica
- Filosofia i Cinema
- Filosofia i Literatura
- Seminari d'Estètica i Filosofia de l'Art
- Ètica Aplicada
- Filosofia de la Intel·ligència Artificial
- Filosofia de la Tecnologia
- Recursos per a la Recerca en Filosofia
- Drets Humans

No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs, es van alternant.
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.