Accés Grau en Comunicació de les Organitzacions

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
  • Cultura Audiovisual (0.2)
  • Disseny (0.2)
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Literatura Catalana (0.2)
  • Literatura Castellana (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
9,594
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Es convaliden 18 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des del CFGS de Màrqueting i Publicitat.

Codi de preinscripció

21121

Perfil de l’estudiant

L’estudiant que vulgui cursar aquest grau haurà d’estar interessat en l’àmbit de la comunicació interna (treballadors de l’organització) i externa (mitjans de comunicació, xarxes socials, la societat en conjunt) que es desenvolupa en les empreses, Administració o entitats sense ànim de lucre.
Haurà de dominar les llengües pròpies del país perquè són les transmissores dels missatges per donar a conèixer els objectius, projectes, productes i serveis de l’organització en diversos formats (sonors, escrits, audiovisuals, digitals).
S’haurà de tenir una motivació especial per entendre l’estructura de tot tipus d’organitzacions, dominar les diferents narratives i pràctiques comunicatives i desenvolupar la gestió de la comunicació per a diferents suports i activitats.

Formació complementària

Accions propedèutiques:

  • Català, ara sí (20h)
  • Formació bàsica en programació (16h)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).