Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formem especialistes en gestió de projectes lingüístics multilingües i experts en tecnologies de la traducció

Qualitat Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

Verificació
 Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació


Memória actual de la titulacio
Resolució de verificació del Consejo de Universidades
Registre de Universidades, centros y titulaciones (RUCT)Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2020-21

ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2019-20

ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2017-18

ISC Facultat de Traducció i Interpretació 2016-17


Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment els diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes


Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Pla d'Acció Tutorial PAT
Comissió d'Ordenació Acadèmica  Titulacions
Comissió de Qualitat 

 

OPINA UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionalment de la UAB

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB