Màster oficial en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formació per a especialistes dins l’àmbit específic de les tecnologies de la traducció

Admissió Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
 • Podran accedir al màster els llicenciats y graduats i titulats afins en Traducció i Interpretació, Filologia, Estudis d'Àsia Oriental, Humanitats, Ciències de la Comunicació, Informàtica i Engenria així com els titulats en estudis equivalents.
 • També podran accedir al màster titulats en qualsevol altra titulació els que acreditin experiència professional en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Coneixement de llengües:
  • Anglès - Nivell C1
  • Espanyol - Nivell C2.2 (en el cas d'estudiants estrangers amb espanyol entre les seves llengües de treball)
  • Català - Nivell C2.2 (en el cas d'estudiants estrangers amb català entre les seves llengües de treball)

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:
 • Titulació: 30%
 • Expedient acadèmic: 30%
 • Experiència professional afí a l'àmbit del màster: 15% (es valorarà haver desenvolupat de manera continuada o esporàdica (com a mínim sis mesos) de tasques relacionades amb els perfils professionals descrits a la norma ISO 17100 sobre serveis de traducció: traducció, posedición, localització, revisió, gestió, enginyeria, verificació tècnica, assessoria lingüística, entre d'altres. A aquest propòsit, el candidat haurà d'acreditar la seva experiència mitjançant certificats expedits per empreses de traducció o clients directes).
 • Acreditació de llengües: 15%
 • Entrevista: 10% (en casos d'estudiants sense formació específica en traducció, es valorarà l'interès per la disciplina de cada candidat, i s'aprofundirà en aspectes com l'expedient acadèmic, l'experiència professional i el domini de llengües).

Complements de formació

Els complements de formació previstos per als estudiants provinents de titulacions diferents de Traducció i Interpretació que no hagin cursat cap assignatura de traducció al llarg del grau són les assignatures Traducció de llengua B1 (TB1, primer semestre, 6 crèdits ) , Iniciació a la Traducció especialitzada de llengua B ( ITEB , segon semestre, 5 crèdits ) i Traducció de llengua B3 ( TB3 , primer semestre , 6 crèdits ) del grau de Traducció i Interpretació. Aquests estudiants hauran de cursar , en funció de l'expedient acadèmic, un mínim de cinc crèdits i un màxim de dotze .

El coordinador del màster, prèvia revisió de l'expedient acadèmic establirà els complements de formació que han de cursar .