Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Formem especialistes en gestió de projectes lingüístics multilingües i experts en tecnologies de la traducció

Pla d'estudis Màster Oficial - Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil d'estudiant a què dirigim la nostra oferta formativa és el d'un graduat en traducció, filologies, llengües aplicades, etc. amb interès en les tecnologies de la traducció. També ens dirigim a professionals de la traducció que volen actualitzar els seus coneixements o incorporar les tecnologies en els seus fluxos de treball amb la intenció d'automatitzar processos.
Es requereix també domini de les llengües de treball: anglès, espanyol i català (en cas de traduir a aquesta llengua).

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la posedición, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Corregir i revisar una traducció d'acord amb els estàndards de qualitat de la indústria
 • Analitzar l'estructura de productes digitals basats en llenguatges d'etiquetes i la seva coherència global per a la traducció.
 • Conèixer i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de les tecnologies de la traducció
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides
 • Dissenyar i dur a terme treballs d'investigació sobre tecnologies de la traducció sent capaç d'aplicar mètodes d'investigació adequats i proposar solucions de millora.

Competències transversals

 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.