Màster oficial en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Màster Oficial - Gestió Pública

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

T’agradaria poder xerrar directament amb la coordinació de cada programa per fer preguntes i resoldre dubtes? Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen prop de 50 sessions informatives. Inscripció oberta!

El sistema de gestió per processos dels centres de la UAB reflecteix el compromís d’oferir titulacions de qualitat que incloguin en el seu funcionament una política de qualitat així com les mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues, en línia amb els estàndards de qualitat europees, elements que configuren el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ).

Aquest sistema abasta:

  • la definició i seguiment de la política i objectius de qualitat docent del centre, d’acord amb les línies estratègiques institucionals
  • la definició i l’actualització del mapa de titulacions del centre
  • els processos directament vinculats al desenvolupament de la docència (tutoria, avaluació, pràctiques externes, mobilitat, etc.)
  • els processos d’avaluació i satisfacció dels diferents col·lectius
  • els processos més vinculats amb les persones i recursos necessaris (professorat, personal d’administració i serveis, infraestructures i serveis, programació docent, organització acadèmica, etc.)
  • i els processos vinculats al cicle de vida de les titulacions: verificació (avaluació anterior a la implantació), seguiment (monitorització periòdica), modificació (aplicació de la millora contínua) i acreditació (avaluació de la implantació i renovació de l’autorització per continuar oferint la titulació), que donen resposta a la necessitat de disposar, actualitzar i millorar el mapa de titulacions del centre

Qualitat

 

Verificació
Procés d'avaluació prèvia a la implantació de la titulació
•    Memòria actual de la titulació
•    Resolució de verificació del Consejo de Universidades
•    Registre d'Universitats, centres i titulacions (RUCT)

 

Seguiment
Procés de monitorització periòdica del desenvolupament i els resultats de la titulació

•    ISC Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2017-18
•    ISC Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2016-17
•    ISC Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2015-16
•    ISC Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2013-14
•    ISC Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 2012-13

 

Acreditació
Procés de renovació de la implantació de la titulació

•    Autoinforme Acreditació titulacions Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
•    Informe d'acreditació
•    Resolució d'acreditació del Consejo de Universidades
•    Registre d'Universitats, centres i titulacions (RUCT)

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat
Conjunt de processos que permeten la gestió i seguiment els diferents aspectes de les titulacions amb l'objectiu estratègic de garantir la millora continua de les mateixes

•    Sistema de Garantia Interna de Qualitat
•    Pla d'Acció Tutorial PAT
•    Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

OPINA UAB
Canal obert de participació que permet fer arribar suggeriments, queixes i felicitacions sobre el funcionalment de la UAB

Programes de mobilitat i intercanvi de la UAB