Màster Universitari en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Pública

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

Característiques Personals:
Els candidats a cursar el Màster de Gestió Pública han de tenir un interès o bé per generar coneixement sobre l'àmbit de la gestió pública (perfil de recerca) o bé per exercir professionalment en l'àmbit de la gestió pública (perfil professionalitzador). En ambdós casos han de tenir curiositat, iniciativa i capacitat executiva en el propi treball.

Característiques Acadèmiques:
Tant per a la investigació com per a l'exercici professional en aquest àmbit es pot fer una gran aportació des de formacions de grau molt diverses. La gestió pública pot beneficiar-se d'àmbits disciplinaris múltiples. Si bé les ciències socials (economia, ciència política, sociologia, dret, etc.) han estat tradicionalment els perfils que es consideren més propers a la continuació en un postgrau de gestió pública, considerem que altres disciplines com les relacionades amb les ciències de la salut, enginyeries, arquitectura, ciències de la vida, etc. poden igualment ser la base de magnífics gestors públics amb perfils d'especialització sectorial. També és recomanable que els candidats disposin de coneixements suficients de llengua anglesa (nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Aplicar conceptes, teories i models provinents de diverses disciplines en l'exercici de la gestió pública.
 • Identificar, comprendre i analitzar fenòmens socials i polítics complexos rellevants per a l'exercici de la gestió pública.
 • Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Dissenyar i avaluar processos d'intervenció pública en situacions i problemàtiques socials, polítiques i sectorials específiques.
 • Gestionar un conjunt divers i complex de dades i fonts.
 • Dissenyar un projecte d'investigació acotat d'acord amb els criteris de rigor conceptual i metodològic en el marc de les ciències socials.
 • Aplicar les tècniques metodològiques adequades per l'anàlisi rigorosa d'aspectes relacions amb la intervenció pública en la societat i l'economia.

Competències transversals

 • Liderar projectes en entorns interorganitzatius, de diferents nivells i contextos polític-administratius.
 • Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 • Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 • Treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb membres de procedències diverses, d'entorns sociopolítics, culturals i administratius diferents.
 • Dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca adequada.
 • Avaluar projectes, informes i treballs d'anàlisi realitzats per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.