Màster Universitari en Gestió Pública

Un màster interuniversitari i interdisciplinari amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats necessàries per a la gestió en el sector públic

Admissió Màster Oficial - Gestió Pública

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Accés:
Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:
  1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (70%).
  2. Coneixement d'anglès, a partir del nivell B2.02 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%).
  3. Justificació per escrit de l'interès del candidat/a per cursar el màster (5%).
  4. Expedient professional (Curriculum) (15%)

Complements de formació

Aquells alumnes no titulats en l'àmbit de la Ciència Política o de la Sociologia, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements formatius. Aquests complements s'imparteixen en el primer quadrimestre del curs.
La Comissió de Selecció del màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no d'cursar complements formatius.

Concretament els complements formatius que es poden requerir són:
  • Gestió Pública (6 ECTS)
  • Tècniques de Recerca (6 ECTS)