Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SIGQ de la UAB) a partir del qual actualment s’està elaborant el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUC, ANECA i ENQA.

El SGIQ de la UAB va ser avaluat per l’AQU Catalunya dins el marc del programa AUDIT i valorat positivament en data de 23 de novembre de 2010. http://www.aneca.es/Programas/AUDIT

 • Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (pdf) (document pendent d'aprovació per la Junta de Facultat)
 • Certificat AUDIT del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (pdf)
 

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE SOCIOLOGIA
(documents pendents d'aprovació per la Junta de Facultat)

Processos estratègics
 • PE1: Definició de la política i objectius de qualitat (pdf)
 • PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ (pdf)
 • PE3: Verificació de titulacions de Grau i Màster (pdf)
 • PE6: Acreditació de titulacions de Grau i Màster (pdf)
Processos clau
 • PC2: Programació docent de les assignatures. Guies docents (pdf)
 • PC3: Gestió de les pràctiques professionals i del treball de final d'estudis (pdf)
 • PC4: Orientació a l'estudiant (pdf)
 • PC5: Avaluació de l'estudiant (pdf)
 • PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants (pdf)
 • PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions (pdf)
 • PC8: Modificació i extinció de titulacions (pdf)
Processos de suport
 • PS3: Gestió de recursos materials i serveis (pdf)
 • PS5: Gestió de queixes i suggeriments (pdf)