Màster oficial en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Matrícula Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Estudiants de nou ingrés al màster

Informació general per a tots els Màster de la Facultat de Biociències:

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva matrícula.

Si necessites més informació sobre temes administratius, pots enviar un correu electrònic a ga.masters.biociencies@uab.cat (o a ga.biociencies@uab.cat).

Procediment de matrícula per al curs 2021/22:

Tutoria:

En tots els casos, l’estudiant haurà de contactar amb la coordinació del màster per realitzar una tutoria prèvia a la matrícula. Consulta les dades de contacte de la coordinació de cada màster.

Matrícula 2021/22:

L’automatrícula dels màsters del curs 2021-22 es realitzarà mitjançant un sistema de citacions i podran participar els estudiants que tinguin concedit l’accés (estudiants ja graduats) i els estudiants que hagin estat admesos, condicionats a l’obtenció del títol.

Els estudiants matriculats en el màster durant el curs acadèmic 2020/21 en règim de dedicació parcial o que hagin de matricular assignatures suspeses també hauran de fer la matrícula en aquestes dates.

Els dies previstos per l’automatrícula són:

- 1r i 2n Període: estudiants amb accés concedit que hagin abonat la reserva de plaça abans del dia 19 de juliol de 2021:

  • Inici de la connexió, de manera esglaonada: del 13 al 23 de setembre

Pots consultar el dia/hora exacte d'obertura de l'automatrícula en aquest enllaç.

- 3r Període, si escau: l'automatrícula es realitzarà dins del període del 13 al 23 de setembre.

 

Fes l’automatrícula:

Accedeix a l'aplicació des de sia.uab.cat, fent clic a Automatrícula d'estudiants de nou accés. Necessites el teu NIU i la paraula de pas. Consulta el Manual d’automatrícula

Lloc – Matrícula on-line

A partir del dia 7 de juliol es podrà sol·licitar l’Acreditació de caràcter econòmic / Beques Equitat al web d’AGAUR en aquest enllaç, el tràmit és necessari per a fer la matrícula com estudiant becari si no s’ha gaudit de beca el curs 2020-2021

Formulari d'automatrícula:

Especialitat de Biologia de la reproducció: CAT  ESP

Especialitat de Citogenètica: CAT  ESP

Per a qualsevol dubte o inconvenient, podeu contactar amb nosaltres:

Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències

Correu electrònic: ga.masters.biociencies@uab.cat (o ga.biociencies@uab.cat)
Telèfon: 93 581 37 12 de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Horari durant el període de matrícula:
Julio
: de dilluns a divendres de 10h a 14h,  mitjançant cita prèvia 
Agost: tancat de l'1 al 31 (ambdos inclosos)
Setembre: de dilluns a divendres de 10h a 14h (horari provisional)

S'ha de DEMANAR CITA PRÈVIA 

Pàgina Web de la Facultathttp://www.uab.es/biociencies

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar per correu electrònic a la gestió acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta.

En quin cas cal aportar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

- Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).

- Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.

- En la resta de casos, cal portar o enviar a la gestió acadèmica la documentació que acrediti la gratuïtat o bonificació

Amb posterioritat cal lliurar l’original i una fotocòpia, o bé una còpia compulsada, a la gestió acadèmica abans del 5 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar le preu de la matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

  • Documentació acreditativa d’una bonificació o descompte: S’ha d’avançar per correu electrònic abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la gestió acadèmica abans del 5 de novembre.
  • Resta de documentació (documentació SEPA, documentació d’accés que no s’hagi presentat amb anterioritat, assegurança majors 28 anys...): El termini màxim per a aportar la documentació a la gestió acadèmica és el 15 de desembre de 2021.

Si ets estudiant de nou accés:

1.Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

2.Document d'identitat:

  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposen del TIE, han d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tenen un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
  • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. En cas contrari se’ls aplicaran els preus d’extracomunitaris.

3. Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar a través de formulari habilitat amb aquesta finalitat per correu electrònic a la gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

La matrícula també es pot pagar amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament s’ha de fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca han de pagar obligatòriament la matrícula per domiciliació bancària per tal que se’ls pugui reintegrar l’import de la beca si s’escau. 

4. Títol d’accés: Abans del 15 de desembre has de presentar a la gestió acadèmica l’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.

5. Certificat d’estudis: Aquest document es pot enviar per correu electrònic en format digital, sempre i quan tingui un codi segur de verificació (csv) o bé es pot enviar per correu postal o presentar a la gestió acadèmica abans del 15 de desembre. El certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, ha d’incloure el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

En cas d’estudiants que estiguin a l’estranger poden enviar la còpia compulsada o legalitzada de la documentació i les corresponents traduccions, si s’escau, per correu postal o missatgeria a la gestió acadèmica.

6. En cas de tenir 28 anys o més cal presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil i que sigui vàlida a l’Estat Espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB

7. En algunes assignatures o graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.

8. Documentació que acredita una bonificació o gratuïtat.

Consulta els descomptes de matrícula

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2021-2022 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya
No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.
Títol de família nombrosa expedits per altres comunitats autònomes Títol de família nombrosa / carnet vigent.
Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula. 
Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).

9. En cas que la teva matrícula sigui presencial i no la puguis fer personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. 

10. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ja has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:

Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

Crèdits:

60 ECTS