Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Pla d'estudis Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció s'adreça a graduats o llicenciats en l'àmbit de les Biociències. El perfil ideal de l'estudiant és un alumne amb una marcada capacitat analítica, que tingui una actitud proactiva i una mentalitat resolutiva, i que hagi finalitzat els seus estudis de grau en Ciències Biomèdiques, Genètica, Biologia o Biotecnologia; o en els seus equivalents en els plans d'estudis de les diferents universitats.

El màster és apropiat per a estudiants que es vulguin dedicar tant a la recerca com a la pràctica clínica en els següents àmbits: Reproducció Assistida Humana i Animal, Embriologia Clínica, Genètica de la Reproducció, Genètica del Càncer, Citogenètica Clínica, Citogenètica Evolutiva i Radiobiologia.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar les bases cel · lulars i moleculars de les patologies humanes associades a anomalies cromosòmiques.
 • Reconèixer les bases cel · lulars i moleculars de la reproducció en mamífers.
 • Aplicar les eines bàsiques de l'anàlisi estadística en l'àmbit de la Citogenètica i la Biologia de la Reproducció.
 • Interpretar, resoldre i presentar casos clínics o resultats científics en l'àmbit del màster.
 • Interpretar els canvis cromosòmics relacionats amb processos evolutius que han originat el cariotip humà (Especialitat Citogenètica).
 • Identificar i integrar els canvis genètics, epigenètics i hormonals implicats en el desenvolupament del càncer per a un diagnòstic i un pronòstic adequat (Especialitat Citogenètica).
 • Reconèixer l'origen de la infertilitat en humans per indicar el tractament de reproducció assistida pertinent (Especialitat Biologia de la Reproducció).
 • Dissenyar i executar protocols d'anàlisi en l'àmbit del màster. Identificar els dilemes ètics i aplicar la legislació vigent en l'àrea de coneixement del Màster.
 • Organitzar i gestionar laboratoris d'investigació i laboratoris clínics en l'àrea de coneixement del Màster.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica tant en un entorn de recerca com en l'àmbit clínic-assistencial.
 • Aplicar el mètode científic i el raonament crític en la resolució de problemes.
 • Dissenyar experiments, analitzar dades i interpretar els resultats.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics en l'àmbit del màster, en les llengües pròpies i en anglès.
 • Desenvolupar l'activitat professional respectant els principis ètics. Utilitzar la capacitat creativa, organitzativa i analítica en la presa de decisions.
 • Demostrar capacitat de treball en equip i d'interacció amb professionals d'altres especialitats.