Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Admissió Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Com a requisit per a l'admissió s'ha d'estar en possessió d'algun dels títols que es relacionen a continuació:
Graduats, Llicenciats o Diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Infermeria, Farmàcia, Ciència i tecnologia dels aliments, Ciència i Salut Animal, Biomedicina, Psicologia ...) i Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia , Zoologia, Botànica, Ecologia, Biodiversitat, Ciències ambientals, Enginyeria agronòmica, Silvicultura ...) o equivalents.
Per al procés d'admissió, els alumnes hauran d'informar sobre el seu coneixement d'anglès mitjançant l'obtenció del "Language Passport" de Europass, que s'obté de forma gratuïta i senzilla mitjançant l'ús d'una eina d'autoavaluació "en línia" que es troba disponible a la següent adreça url : https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
Per cursar amb aprofitament el màster i poder tramitar el corresponent títol, l'alumne, haurà d'acreditar almenys un nivell B2 (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) en en l'idioma en que s'imparteix el màster.
Tots els requisits s'hauran d'acreditar documentalment.

Criteris de selecció

La selecció final al Màster en Zoonosis i Una Sola Salut (One Health) en cas d'excés de demanda serà el resultat d'un procés reglat comú en gran mesura als Màster Oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Així, a més dels requisits d'accés estipulats, es tindran en compte determinats mèrits. Aquests inclouen:
  • Expedient acadèmic (60%)
  • Currículum vitae. Es valorarà l'experiència professional i altres estudis complementaris afins al màster (20%)
  • Entrevista personal per valorar el grau de motivació i les expectatives de l'estudiant (10%)
  • Acreditar un nivell C1 o superior del MECR en anglès (10%)

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.