Màster oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43758 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials (2019-20)

 43757 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Majors i Endèmiques (2019-20)

 43759 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Transmeses per Aliments i la Seguretat Alimentària (2019-20)

 43756 - Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut (2019-20)

 43760 - Treball de Final de Màster (2019-20)

 43755 - Una Sola Salut: Introducció, Política Sanitària i Mètodes Epidemiològics i Estadístics (2019-20)