Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43758 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials

 43757 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Majors i Endèmiques

 43759 - Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Transmeses per Aliments i la Seguretat Alimentària

 43756 - Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut

 43760 - Treball de Final de Màster

 43755 - Una Sola Salut: Introducció, Política Sanitària i Mètodes Epidemiològics i Estadístics