Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Admissió Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Documentació per a l'admissió

  1. Certificat Acadèmic Oficial dels estudis previs realitzats que donen accés al màster (obligatori). No són vàlides impressions d'expedient acadèmic. Cal adjuntar un certificat acadèmic degudament signat i segellat.
  2. Títol dels estudis previs que dónen accés al màster (obligatori, no obstant si et preinscrius abans de finalitzar el grau, no cal aportar aquesta documentació a la preinscripció, però si l'hauràs de portar obligatòriament abans de la matrícula).
  3. Currículum vitae (obligatori).
  4. Certificat acreditatiu nivell B2 MECR anglès (obligatori). Cal disposar del nivell d'anglès en el moment de realitzar la preinscripció.
  5. Language Passport Europass (eina gratuïta per fer constar el conexeiment d'idiomes. Obligatori).
  6. Còpia del DNI / Passaport (obligatori)