Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al Màster:

1. Els llicenciats i graduats en Pedagogia, diplomats i graduats en Educació Social, llicenciats en Psicopedagogia, graduats en Educació Primària, graduats en Educació Infantil i mestres d’Educació Infantil, Educació Primària, Llengües Estrangeres, Expressió Musical, Educació Física i d’Educació Especial.

2. Així mateix tenen accés al Màster cursant complements de formació:

a) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques no esmentats a l'apartat anterior, a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Didàctica de les ciències socials
 • Didàctica de la llengua i la literatura
 • Art, cos i moviment

b) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Didàctica de les ciències socials
 • Didàctica de la llengua i la literatura
 • Art, cos i moviment

c) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

d) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències de la Salut a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

e) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

També podran accedir al Màster alumnes amb titulacions d'altres països equivalents a alguna de les anteriors, quan compleixin els requisits d'admissió establerts en instàncies de caràcter superior.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic (65%)
 • Coneixement d'idiomes (20%)
 • Manifestació argumentada d'interessos (15%)

Complements de formació

La Comissió del Màster, tenint en compte l'especialitat que cursi l'alumne, analitzarà el contingut dels estudis previs i en funció de les competències adquirides establirà els complements formatius que haurà de realitzar.

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques a excepció dels egessats en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Educació Primària i Educació Infantil, els qui no cursen complements de formació, podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Art, cos i moviment, cursant un mínim de 6 i un màxim de 31 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i Història de l'Educació: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de la llengua escrita i la literatura en Educació Infanti: 6 crèdits ECTS
 • L'aprenentatge de les llengües estrangeres en Educació Primària per mitjà les TIC: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i pràctiques contemporànies en educació: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Socials: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS
 • Educació física i la seva didàctica I: 4 crèdits ECTS
 • Educació musical i visual: 9 crèdits ECTS
 • Llenguatges audiovisuals i expressió artística: 6 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Art, cos i moviment, cursant un mínim de 6 i un màxim de 31 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i Història de l'Educació: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de la llengua escrita i la literatura en Educació Infantil: 6 crèdits ECTS
 • L'aprenentatge de les llengües estrageres en Educació Primària per mitjà les TIC: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i pràctiques contemporànies en educació: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Socials: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS
 • Educació física i la seva didàctica I: 4 crèdits ECTS
 • Educació musical i visual: 9 crèdits ECTS
 • Llenguatges audiovisuals i expressió artística: 6 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa , Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 6 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i Història de l'Educació: 6 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències de la Salut podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 6 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i Història de l'Educació: 6 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 6 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Teoria i Història de l'Educació: 6 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS