Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al Màster:

1. Els llicenciats i graduats en Pedagogia, diplomats i graduats en Educació Social i llicenciats en Psicopedagogia.

a. Podran accedir a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa

b. També podran accedir a la resta d'especialitats cursant complements de formació.

2. Els graduats en Educació Primària, graduats en Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.

a. Podran accedir a les següents especialitats:

 • Didàctica de les ciències socials
 • Didàctica de la llengua i la literatura
 • Art, cos i moviment
 • Educació científica i matemàtica

b. També podran accedir a la resta d'especialitats cursant complements de formació.

3. Així mateix tenen accés al Màster cursant complements de formació:

a) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques no esmentats a l'apartat anterior, a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Didàctica de les ciències socials
 • Didàctica de la llengua i la literatura
 • Art, cos i moviment

b) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Didàctica de les ciències socials
 • Didàctica de la llengua i la literatura
 • Art, cos i moviment

c) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

d) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències de la Salut a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

e) els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura a les següents especialitats:

 • Currículum i processos d'innovació en educació
 • Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi
 • Desigualtats, investigació i acció educativa
 • Educació científica i matemàtica

També podran accedir al Màster alumnes amb titulacions d'altres països equivalents a alguna de les anteriors, quan compleixin els requisits d'admissió establerts en instàncies de caràcter superior.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic (65%)
 • Coneixement d'idiomes (20%)
 • Manifestació argumentada d'interessos (15%)

Complements de formació

Tal com s'ha establert en els Requisits d'Admissió, els llicenciats i graduats que es troben en les situacions esmentades en els apartats 1b), 2b), i 3) han de cursar i superar complements formatius.

La Comissió del Màster, tenint en compte l'especialitat que cursi l'alumne, analitzarà el contingut dels estudis previs i en funció de les competències adquirides establirà els complements formatius que haurà de realitzar.

Els llicenciats i graduats en Pedagogia, diplomats i graduats en Educació Social i llicenciats en Psicopedagogia que accedeixin a les especialitats Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de la Llengua i la Literatura, Art, cos i moviment, Educació científica i matemàtica, cursaran un mínim de 6 i un màxim de 19 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detallen a continuació:

 • Llengües i aprenentatge: 5 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos I: 6 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos II: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Socials: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS
 • Educació física i la seva didàctica I: 4 crèdits ECTS
 • Educació musical i visual: 9 crèdits ECTS
 • Llenguatges audiovisuals i expressió artística: 6 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS

Els graduats en Educació Primària, graduats en Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial podran accedir a les especialitats Currículum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, cursant un mínim de 6 i un màxim de 18 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detallen a continuació:

 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques inclosos en l'aparatat 3a), podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Art, cos i moviment, cursant un mínim de 12 i un màxim de 31 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Llengües i aprenentatge: 5 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos I: 6 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos II: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Socials: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS
 • Educació física i la seva didàctica I: 4 crèdits ECTS
 • Educació musical i visual: 9 crèdits ECTS
 • Llenguatges audiovisuals i expressió artística: 6 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats inclosos en l'apartat 3a) podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Art, cos i moviment, cursant un mínim de 12 i un màxim de 31 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Llengües i aprenentatge: 5 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos I: 6 crèdits ECTS
 • Llenguatges i contextos II: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Socials: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS
 • Educació física i la seva didàctica I: 4 crèdits ECTS
 • Educació musical i visual: 9 crèdits ECTS
 • Llenguatges audiovisuals i expressió artística: 6 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències inclosos en l'apartat 3a) podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa , Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 12 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de Ciències de la Salut inclosos en l'apartat 3a) podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 12 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS

Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura inclosos en l'apartat 3a) podran accedir al Màster a les especialitats de Curriculum i processos d'innovació en educació, Desenvolupament i gestió de les organitzacions per al canvi, Desigualtats, investigació i acció educativa, Educació científica i matemàtica, cursant un mínim de 12 i un màxim de 30 crèdits com a complements de formació del llistat d'assignatures que es detalla a continuació:

 • Educació i contextos educatius: 12 crèdits ECTS
 • Innovació educativa: 6 crèdits ECTS
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes: 12 crèdits ECTS
 • Desenvolupament organitzacional d'institucions educatives: 6 crèdits ECTS
 • L'organització i els grups: 12 crèdits ECTS
 • Fonaments de l'educació sociocomunitària: 6 crèdits ECTS
 • Bases sociopolítiques de l'educació: 12 crèdits ECTS
 • Aprenentatge de les matemàtiques i currículum: 6 crèdits ECTS
 • Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques: 6 crèdits ECTS
 • Didàctica de les Ciències Experimentals: 5 crèdits ECTS
 • Ensenyament i aprenentatge del coneixement del medi natural, social i cultural: 10 crèdits ECTS

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició