Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Educació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Competències transversals

Coneixements

 • Descriure els paradigmes, els enfocaments i els dissenys metodològics de les investigacions educatives.
 • Identificar diferents línies de recerca als diversos camps de recerca en educació.
 • Identificar problemes i donar respostes a les necessitats educatives per mitjà de plantejaments innovadors.
 • Reconèixer els principis ètics de recerca en el desenvolupament dels estudis a l'àmbit educatiu.

Habilitats

 • Desenvolupar una revisió exhaustiva de la literatura científica d'acord amb la temàtica de recerca i/o innovació.
 • Desenvolupar el disseny i seleccionar la metodologia més coherent amb els objectius de la investigació.
 • Dissenyar i desenvolupar el treball de camp les diferents tècniques i els instruments de recollida d'informació.
 • Analitzar diferents tipus de dades segons la naturalesa.
 • Presentar una investigació adaptant el registre a la tipologia de comunicació científica (informe, article, contribució a congressos, monografia, pòster, vídeos, etc.).

Competències

 • Formular un problema de recerca i formular les vostres preguntes i objectius.
 • Adoptar criteris de qualitat metodològica en investigació.
 • Contrastar les dades de la investigació amb els objectius de l'estudi i el corpus de coneixement disponible per establir conclusions.
 • Plantejar propostes de millora i/o projectes d'innovació basats en les evidències obtingudes a través de la recerca.
 • Investigar o innovar valorant que el seu impacte social, econòmic i mediambiental contribueixi al desenvolupament d'una societat més accessible, sostenible, diversa i justa, que respecti els drets humans.
 • Investigar o innovar avaluant les possibles desigualtats per raó de sexe/gener, ètnia o qualsevol altra circumstància.