Màster Universitari en Recerca en Educació

T’interessa la investigació educativa? Vols adquirir eines i recursos per dedicar-te a la recerca amb professorat acreditat per la seva excel·lència investigadora? Aquest és el teu màster!

Admissió Màster Oficial - Recerca en Educació

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Poden accedir al màster:

 1. Els llicenciats i graduats en Pedagogia; diplomats i graduats en Educació Social; llicenciats en Psicopedagogia; graduats en Educació Primària i en Educació Infantil, i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial (grup 1).
 2. Així mateix, tenen accés al màster (grup 2):

a) Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques i les arts i humanitats no esmentats a l’apartat anterior, en les especialitats de:

 • Currículum i processos d’innovació en educació (E1); Organització, gestió i transformació d’institucions educatives (E2); Desigualtats, recerca socioeducativa i transformació (E3); Recerca i innovació en didàctica de la llengua i la literatura (E4); Recerca i innovació en didàctica de les ciències socials (E5), i Art, cos i moviment (E6).

b) Els llicenciats i graduats en titulacions de la branca de coneixement de les ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura, en les especialitats de:

 • Currículum i processos d’innovació en educació (E1); Organització, gestió i transformació d’institucions educatives (E2); Desigualtats, recerca socioeducativa i transformació (E3), i Recerca sobre innovació en l’educació científica i l’educació matemàtica (E7).

També poden accedir al màster alumnes amb titulacions d’altres països equivalents a alguna de les anteriors quan compleixin els requisits d’admissió establerts en instàncies de caràcter superior.

Els estudiants estrangers de països no hispanoparlants han d’acreditar un nivell d’espanyol igual o superior al C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa, amb el certificat de l’Institut Cervantes. La comissió pot sol·licitar una entrevista amb la persona candidata per a comprovar-ne el domini lingüístic.

 1. Així mateix, es prova l’interès en el màster a través d’una carta de motivació.

El procediment d’admissió es fa en dues fases: una primera de preinscripció i comprovació del compliment dels requisits d’admissió i la segona en què la comissió de màster conformada pel coordinador o la coordinadora del màster i els coordinadors de les especialitats selecciona els estudiants.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents.

1. Formació rellevant (30 punts)

 • Grup 1: 30 punts.
 • Grup 2: 15 punts.

2. Nota mitjana de l’expedient (30 punts)

 • Mitjana entre 8,5 i 10, 30 punts.
 • Mitjana entre 7 i 8,5, 15 punts.
 • Mitjana inferior a 7, 0 punts.

3. Experiència professional acreditada (30 punts)

 • Un any o més d’experiència com a docent o educador, 30 punts.
 • Entre sis mesos i un any d’experiència com a docent o educador, 15 punts.
 • Sense experiència, 0 punts.

4. Carta de motivació (10 punts)

 • Carta en què es mostri coneixement del que és la recerca en educació, i s’assenyali la incidència del màster en la seva trajectòria futura, 10 punts.
 • Carta en què es mostri un coneixement escàs de la recerca en educació, i no es faci palesa la incidència en la seva trajectòria, 0 punts.