Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Admissió Màster Oficial - Interpretació de conferències

Documentació per a l'admissió

1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
2. Títol que et dóna accés als estudis de Màster (si no el té ja ho farà arribar posteriorment).
3. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
4. Certificació que acrediti el coneixement de les llengües (anglès C1, francès C1 i alemany C1).
5. En cas de no estar en possessió dels certificats acreditatius, el candidat pot presentar un escrit explicatiu del seu nivell de llengües i com les ha adquirit.
6. En cas de tenir coneixements d'altres llengües que no són les que el candidat presenta per a cursar el màster, el candidat pot presentar un escrit explicatiu de quines són aquestes llengües.

En tots els casos, el nivell de llengua dels estudiants el determinarà el tribunal avaluador de la prova d'accés.