Recàrrecs

Matrícula repetida
D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els coeficients següents:

Nre. de matrícules

Coeficient de repetició per a graus

Coeficient de repetició per a màsters professionalitzadors i amb recomanacions

Coeficient de repetició per a màsters no professionalitzadors

2a 1,2 1,2 1,625
3a 2,6 2,6 1,750
4a 3,6 3,6 1,875

 

Segons ensenyaments universitaris i successius

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, se t'aplicarà un coeficient d´1,4 al preu per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. També se t’aplicarà aquest coeficient si tens un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
- Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
- Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills o filles.
- Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.