Matricula Preu Recàrrecs

Matrícula repetida
D'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, quan et matricules per segona vegada o successives, s'apliquen els següents imports per crèdit (preus provisionals pendents d'aprovació):

                                              Recàrrecs per matrícules successives
Graus 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula  4a Matrícula
Coeficient d'estructura docent A 17,69 € 21,85 €  47,34 € 65,55 €

Coeficient d'estructura docent B

25,04€ 30,93 € 67,00 € 92,78 €
Coeficient d'estructura docent C 27,67 € 34,17 € 74,05 € 102,20 €

 

                                              Recàrrecs per matrícules successives
Màsters 1a matrícula 2a matrícula 3a matrícula  4a Matrícula
Màsters universitaris oficials 27,67 € 34,17 €  74,05 € 102,20 €

Els imports aplicables als estudiants extracomunitaris es regeixen pels preus aprovats anualment pel Consell social.

Segons ensenyaments universitaris i successius

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, se t'aplicarà un coeficient d´1,4 al preu per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. També se t’aplicarà aquest coeficient si tens un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau.

Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs o un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau, en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
- Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
- Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills o filles.
- Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els seus fills o filles dependents.