Automodificació de matrícula

1. Sol·licitud

Si vols modificar la teva matrícula per realitzar un canvi de grup, una anul·laci? o una ampliació d’assignatures d'acord amb el que estableix el calendari academicoadministratiu en relació amb el període de modificacions, haurís d’abonar la quantitat que fixa el decret de preus públics en concepte de modificacions (27,27 ?).

Aquest preu públic de la modificació de matrícula es cobrarà nomès la primera vegada que portis a terme la modificació.

Aquest tràmit l’has de fer en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat corresponent de la Seu electr?nica. Només has de disposar del NIU i la contrasenya de la UAB.

2. Terminis

Calendari administratiu Facultat de Dret

Període de modificacions de segon quadrimestre:

Nom?s podr?s fer modificacions en assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre i que no impliquin un increment econ?mic. Es a dir, no es pot fer ampliacions d’assignatures, excepte per finalitzar els estudis i s’han de demanar pr?viament a la Gesti? Acad?mica.

3.?Diferents col?lectius d’estudiants

Si ets becari:

En el proc?s de modificaci? en l?nia (auto modificaci?), no podr?s ni augmentar ni disminuir el nombre de cr?dits; ?nicament pots fer canvis d’assignatures sempre i quan el c?mput final del nombre de cr?dits sigui el mateix que en la teva matr?cula inicial.

Si has sol?licitat / formalitzat el pr?stec AGAUR:

Tingues en compte que si l’auto modificaci? genera un import a abonar, aquest es carregar? per domiciliaci? banc?ria i no s’incorporar? al pr?stec AGAUR

Si et trobes en algun dels casos seg?ents, no cal que abonis la taxa de modificaci? de matr?cula i, per fer la modificaci? sense pagar la taxa, haur?s d'adre?ar-te a la teva gesti? acad?mica:

 • Si ets un estudiant d’intercanvi i vols modificar una assignatura incorporada al “learning agreement”, sempre i quan realitzis la modificaci? en les sis setmanes seg?ents a la incorporaci? a l'altra universitat.
 • Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 • Quan s'hagi d'incorporar l'asseguran?a complement?ria per la inscripci? en unes pr?ctiques extra curriculars a trav?s de Treball Campus.

4. Tr?mits que podr?s realitzar amb l’automatr?cula:

 • Pots fer canvis de grups i d’assignatures.
 • Pots accedir tantes vegades com vulguis a fer una modificaci? de matr?cula i pots seleccionar l’assignatura o el grup sempre que hi hagi places vacants. Tingues en compte que si vols fer un canvi d’assignatura, haur?s de fer l’anul?laci? de l’assignatura que vols abandonar i la matriculaci? de la nova al mateix moment, ja que si ho fas per separat no es tornar? l’import de l’assignatura anul?lada i es cobrar? la nova.
 • A la primera auto modificaci? de matr?cula que completis sortir? per defecte marcada la taxa de “Modificacions/auto modificaci? de matr?cula”. Aquesta taxa nom?s se’t cobrar? a la primera modificaci? de matr?cula. Si la taxa ja s’ha cobrat pr?viament, et sortir? un missatge informatiu.
 • No podr?s modificar les teves dades personals, ni les gratu?tats, ni el tipus de beca, ni els terminis de pagament.
 • L’auto modificaci? de matr?cula l’haur?s de pagar sempre per domiciliaci? banc?ria.
 • En el cas que no estiguin informades les dades banc?ries, sempre les podr?s informar, per? si les dades ja consten com a informades, no les podr?s modificar.
 • Si no havies seleccionat inicialment l’asseguran?a complement?ria o de mobilitat, podr?s seleccionar-ne una de les dues. Si ja havies seleccionat pr?viament l’asseguran?a complement?ria, nom?s podr?s canviar-la per l’asseguran?a complement?ria de mobilitat, si havies escollit l’asseguran?a complement?ria de mobilitat, no podr?s canviar-ho.
 • No podr?s ni seleccionar, ni canviar, ni donar de baixa cap taxa opcional ja que no t’apareixeran.
 • En finalitzar la modificaci?, se’t mostrar? l’import resultant d’aplicar la liquidaci?, inclosa la taxa de modificaci?, si correspon.

5. Tingues en compte

 • L'import de les modificacions de matr?cula s'ha d'abonar en un ?nic pagament i per domiciliaci? banc?ria. El c?rrec es fa efectiu en el compte bancari a partir de la data de la resoluci?.
 • Un cop enregistrada la modificaci? de la matr?cula, s'aplica autom?ticament a l'expedient acad?mic i no hi pots renunciar.
 • Per anul?lar assignatures de formaci? b?sica i/o obligat?ries que hagis susp?s has d'anul?lar tamb? les assignatures noves en qu? t'has matriculat.
 • A fi i efecte de poder portar a terme les possibles compensacions econ?miques, qualsevol canvi d’assignatura s’ha de fer en el mateix proc?s, ?s a dir l’anul?laci? de l’assignatura que no vols cursar i la selecci? de la nova assignatura que vols matricular, s’han de fer alhora i gravar una sola vegada.

6. Documentació relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007