Màsters i Postgraus

Procés d'automatrícula

La matrícula serveix per formalitzar el teu ingrés al programa i atorgar-te els drets a la docència i a l'avaluació. 

Per matricular-te hauràs d'haver formalitzat la preinscripció, estar prèviament admès al programa i haver formalitzat la pre-matrícula (un cop abonada la reserva de plaça).

Titulació

Si durant el procés d’inscripció adjuntes la documentació d’accés al Màster de formació permanent o Diploma d’especialització amb Codi de Verificació Segura (CSV) o codi QR, no caldrà enviar cap documentació.

En canvi, si no adjuntes la documentació amb Codi de Verificació Segura (CSV) o codi QR, hauràs d’aportar-nos:

- Fotocòpia compulsada del títol universitari de grau o equivalent que et dóna accés al programa o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició., o bé

- Títol amb codi de verificació segura(a) o QR.

(a) Si ets alumne nacional pots obtenir-lo mitjançant Consulta de títols Universitaris Oficials o bé mitjançant "Mi carpeta citudadana": podeu consultar les vostres titulacions universitàries i no universitàries disponibles al Registre Nacional de Titulacions, així com a altres dades d'interès en l'àmbit de l'educació.


Descomptes

Si vols gaudir d’algun descompte per col·lectiu, hauràs de fer-nos arribar un document acreditatiu.


Informació per a estudiants amb la titulació d'accés obtinguda en una universitat estrangera

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia o del Conveni Andrés Bello.


Traducció de documents expedits a l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Per fer l'automatrícula, l'aplicatiu et demanarà que especifiquis els codis d'estudi i edició del programa al qual et vols matricular. 

Accedeix a l'admissió (si encara no l'has formalitzat) o a la matrícula (si ja estàs admès) a través de https://sia.uab.es/ ("Alumnat resta d'estudis"), i segueix les indicacions del manual d'automatrícula

SIA manual FUABf

Recorda que és necessari que després ens enviïs la documentació d'accés compulsada, si no l’has adjuntada amb CSV/QR en el moment de la pre-matrícula. Aquesta l’has d'enviar per correu electrònic amb CSV, enviar-la compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment a l'Escola FUAB formació a portar-la.

Cancel·lació: El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.

Informació sobre l'anul·lació de matrícula