Pla de Contingència de la Facultat 2020/21 (2n semestre) (actualitzat a 7/05/21)

Pla de Contingència de la Facultat

S'ha actualitzat el Pla de Contingència de la Facultat pel 2n semestre del curs 2020/21.

 

 

07/05/2021

[enllaç] Pla de Contingència del 2on semestre (curs 2020/21)

El segon semestre del curs 2020/2021 s’ha de desenvolupar d’acord amb tres documents institucionals de referència: (1) la Instrucció sobre planificació de la docència i de la matrícula del curs 2020‐2021, aprovada pel Consell de Govern del 02/07/2020; (2) el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB, aprovat pel Consell de Govern del 21/07/2020; i (3) l’Acord 070/20209 de la Comissió d’Afers Acadèmics de l’1 de desembre de 2020 d’ “Informar favorablement sobre l’adaptació a un model de docència mixta de les assignatures del segon semestre del curs 2020-2021”.

La Resolució SLT/1278/2021vàlida fins el 9 de maig, manté inalterada la normativa referent a activitats docents universitàries: “En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l'estudiantat de cada universitat, sense poder-se superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat”.

D’acord amb la Instrucció 7/2021 del Gerent de la UAB, vàlida fins el 7 de juny: “en el desenvolupament de les activitats teòriques, cada centre podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30 % del seu alumnat, sempre condicionat per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns. Caldrà ajustar el nombre d’alumnes a l’aula així com extremar les mesures de prevenció, tal i com s’estableix al Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB. Aquest percentatge de presencialitat es mantindrà constant fins a la finalització de l’actual curs acadèmic”.

D’acord amb la normativa vigent, el format docent a la Facultat d’Economia i Empresa es manté inalterat respecte a la pauta iniciada el passat 15 de març i es seguirà desenvolupant en els següents termes fins a la finalització de l’actual curs acadèmic:

Campus de Sabadell, torn de matí: primer curs de grau, presencial.
Campus de Sabadell, torn de tarda: primer, segon, tercer i quart cursos de grau, presencials.

Campus de Bellaterra, torn de matí: primer curs, grups 04 i 08 de segon curs de grau, i màsters, presencials.
Campus de Bellaterra, torn de tarda: primer, segon, tercer i quart cursos de grau, i màsters, presencials.

Tota la docència presencial ha de desenvolupar-se amb les corresponents mesures Covid d’acord amb els protocols vigents.

Les indicacions actuals i el contingut del Pla de Contingència de la Facultat d’Economia i Empresa poden veure’s esmenats per l’evolució de la pandèmia i les instruccions que estableixin en cada moment el DOGC i la Gerència de la UAB.