Govern de la Unitat Docent

ÒRGANS DE GOVERN
 
Són òrgans de govern de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina la Junta d'Unitat Docent i el coordinador d'Unitat Docent i el seu equip, que ha d'incloure, com a mínim, un secretari de coordinació.
 
La Junta d'Unitat Docent
 
La Junta d'Unitat Docent és l'òrgan col·legiat de representació de la Unitat Docent.
 
1. La Junta d'Unitat Docent està formada per:
a) el coordinador d'Unitat Docent, que la presideix (llevat dels casos en què el degà de la Facultat pugui presidir-la); el secretari de coordinació, que actua com a secretari de la Junta; els coordinadors de les unitats departamentals que imparteixen docència a la Unitat Docent; l'administrador del centre i el president del Consell d'Estudiants de la Unitat Docent;
b) una representació del professorat funcionari dels cossos docents universitaris adscrit a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 51% dels membres de la Junta; una representació de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació amb tasques de docència adscrit a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 9% dels membres de la Junta; una representació dels estudiants adscrits a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 30% dels membres de la Junta; i una representació del personal d'administració i serveis adscrit a la Unitat Docent que, sumada al nombre de membres nats que pertanyin a aquesta mateixa categoria, representi el 10% dels membres de la Junta.
 
2. D'acord amb els temes a tractar, el coordinador pot convidar una persona aliena a la Junta o més perquè s'incorporin a una sessió de la Junta d'Unitat Docent, amb veu però sense vot, en el moment en què s'hagi de tractar un punt determinat de l'ordre del dia que requereixi la seva presència.