Vés al contingut principal

Convenis de pràctiques d'alumnes d'FP

En cas que un alumne/a de Cicles Formatius hagi de fer pràctiques en algun departament, centre o institut de la UAB, s'haurà de formalitzar un contracte d'acord amb el model que facilita el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya als propis instituts.

Des de l'ICE es gestionarà la signatura d'aquest contracte, amb les indicacions següents:

  • Tant el conveni com el pla d’activitats ha d'arribar a l’ICE degudament signat. Des de l'ICE es farà la revisió i es passarà a la signatura del Vicerector/a d'Alumnat i d'Ocupabilitat. Per això, cal que la documentació arribi a l’ICE una setmana abans que l’alumne/a comenci el període de pràctiques.
  • En cas que la documentació se signi manualment, cal fer arribar 3 originals del Pla d’Activitats signats pel tutor o tutora de pràctiques, pel tutor o tutora de l’institut i per l’alumne/a i 3 originals de l’acord de col·laboració signades pel director/a del centre i per l’alumne/a.
  • En cas que la documentació se signi electrònicament només serà necessari un original del Pla d’Activitats signat pel tutor o tutora de pràctiques, pel tutor o tutora de l’institut i per l’alumne/a i un original de l’acord de col·laboració signat pel director/a del centre i per l’alumne/a.
  • Si l’alumne/a és menor d’edat, el/la tutor/a de la UAB haurà d’aportar el certificat de delictes de naturalesa sexual, que és el document oficial que acredita la manca de delictes d'aquest tipus. Aquest document és requisit imprescindible per a la signatura del contracte.

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a ice@uab.cat