SGIQ de l'Escola de Doctorat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat (SGIQ_ED), que ha estat aprovat per la Junta Permanent .

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola és l’eina amb què es dota l’Escola per garantir la qualitat dels seus programes de doctorat i també en la recerca que es desenvolupa en les tesis doctorals i les activitats formatives d’aquest període, i estableix una infraestructura de funcionament intern i un conjunt de processos orientats a la millora contínua de les titulacions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUC, ANECA i ENQA.
 

Manual del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UAB


Processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Processos estratègics
PE1. Definició de la política i objectius de qualitat
PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

Processos clau
PE3. Verificació de programes de doctorat
PC8. Modificació de programes de doctorat
PS4.1. Procés d’accés al doctorat
PS4.2. Procés d’expedient i matriculació
PC2. Dipòsit de tesis
PS4.3. Expedició de títols i certificats
PC7. Seguiment de programes de doctorat