Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Òrgan i competències

1.    Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística:

a)Aprovar i fer el seguiment de les línies estratègiques en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació internacional.
b) Fixar les directrius dels aspectes de gestió i funcionament ordinari dels àmbits que intervenen en les relacions internacionals de la Universitat.
 c) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis organitzats per la UAB que es proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
d) Establir les prioritats de les accions de promoció dels estudis organitzats per la UAB. (Totes les accions de promoció).
e) Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a la mobilitat d’estudiants, personal d’administració i serveis i de personal docent i investigador.
f) Aplicar el Pla de llengües de la UAB.
g) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana.
h) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de relacions internacionals i de política lingüística pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2.    Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament hi delegui.
 
3.    Correspon a la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: a)Disposicions normatives en matèria de relacions internacionals.

b)Disposicions normatives en matèria de política lingüística.
c)Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

Documents relacionats

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf) 

Composició de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

PRESIDENT
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Membres per raó del càrrec
Paramio Nieto, Maria Teresa Adjunta del Vicerector de Relacions Internacionals
Lafuente Sancho, Javier Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics, amb veu i sense vot
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Prat Fernández, Jordi Director de la Fundació Autònoma Solidària, amb veu i sense vot
Vilalta Casals, Marta Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Branchadell Gallo, Albert Degà de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent: Carbonell Manils, Joan Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
Méndez Vilaseca, Antoni Degà de la Facultat de Ciències
Suplent: Franco Puntes, Daniel Director de l'Escola d'Enginyeria
Martín Ibáñez, Maria Teresa Degana de la Facultat de Veterinària
Suplent: Fonollosa Pla, Vicent Director de l'Escola de Medicina
Recoder Sellarés, Maria José Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Suplent:  Zapater Duque, Esther Degà de la Facultat de Dret
Directores o directors de departaments
Bernabeu Tamayo, M. Dolors Directora del Departament d'Infermeria (àmbit  ciències de la salut)
Capdevila Batet, Montserrat Directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística (àmbit ciències humanes)
Suplent: Bonet Alsina, Eulàlia Directora del Departament de Filologia Catalana 
Márquez Bargalló, Concepció Directora del Dept. Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals (àmbit c.socials)
Suplent:  Lacalle Zalduendo, Maria Rosa Directora del Dep. de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
-Vacant- Àmbit  ciències experimentals i tecnologies
Directora o director d'institut universitari d'investigació propi
Martín Artiles, Antonio  Director de l'Institut d'Estudis del Treball
Estudiants
Basterrica i Beloqui, Ada Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Lozano Fuentes, Ricardo Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Mañalich i Cortada, Ivette Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Cherif, Wasima Estudiant, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Bravo San José, Juan José Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
-Vacant- Representant de la Junta de Personal Docent i Investigador
-Vacant- Representant del Comite d'Empresa del Personal Docent i Investigador