MQD

Resolución de 25 de junio de 2009 del "president de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris", por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos para la mejora de la calidad docente de las universidades catalanas (MQD) [ Ver resolución (PDF)]

Nom del projecte
Responsable del projecte
Centre
Durada
Ajut concedit
Guia multimèdia per a la percepció i la transcripció de l'entonació del castellà i del català Aguilar Cuevas, Lourdes Facultat de Filosofia i Lletres
Anual
6.500 €
Millora de la metodologia docent i de l'avaluació de l'aprenentatge a totes les assignatures específiques del Grau en Estudis Anglesos Curell Gotor, Hortènsia Facultat de Filosofia i Lletres
Biennal
7.800 €
Model de pràcticum integrador (MPI) i noves titulacions (grau de pedagogia, grau d'educació social, màster de formació de personas
adultas, màster de planificació i gestió de la formació i màster d'educació intercultural).
Jariot García, Mercè Facultat de Ciències de l'Educació
Biennal
6.500 €
Sistema de base de dades per incrementar la qualitat de Aprenentatge en laboratoris (Database Enhanced Laboratory Teaching) Junkin, Gary Escola d'Enginyeria
Anual
7.800 €
Atlas digital de Anatomía del perro López Plana, Carlos Facultat de Veterinària
Anual
5.000 €
Espai Virtual d'Instruments d'Avaluació Psicològica (EVIAP): reforçant l'aprenentatge de l'estudiant. Martínez González, Mari Carmen Facultat de Psicologia
Biennal
7.800 €
Authentic-Practual: Aprenentatge basat en casos-problema autèntics Monereo Font, Carles Facultat de Ciències de l'Educació
Biennal
7.800 €
ABPbot: Disseny d'un portfoli integrat per a assignatures HW/SW en titulacions d'informàtica emprant una plataforma robòtica. Oliver Malagelada, Joan Escola d'Enginyeria
Anual
7.800 €
Accessibility in the Classroom: Learning for All Orero Clavero, Pilar Facultat de Traducció i Interpretació
Anual
8.000 €
Diccionari digitalitzat de la llengua estàndard oral. Materials per a l'autogestió de l'aprenentatge Paloma Sanllehí, David Facultat de Filosofia i Lletres
Anual
6.500 €
L'avaluació per competències en les activitats d'aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics Puigvert Planagumà, Gemma Facultat de Filosofia i Lletres
Anual
7.800 €
Pla pilot per a l'establiment de les tecnologies de la comunicació al Màster Oficial d'Immunologia Roura Mir, Carme Facultat de Medicina
Anual
6.500 €
Fons Documental digital per el treball en ECTS als Estudis de Publicitat i Relacion Públiques Tena Parera, Daniel Facultat de Ciències de la Comunicació
Anual
6.500 €
Aula Matemàtica. Una plataforma per a millorar el rendiment i el coneixement de les matemàtiques. Adaptació de l'eina als nous graus de
Espai Europeu d'Educació Superior.
Torregrosa Arús, Joan Facultat de Ciències
Biennal
6.500 €
Creació d'una Plataforma de Feedback On-line per a la formació en interpretació de conferències Arumí Ribas, Marta Facultat de Traducció i Interpretació
Anual
6.500 €

Resolución de 16 de mayo de 2011 (MQD). [Ver resolución (PDF) ]

Nom del projecte
Responsable
Centre
Durada
Més informació
Orientació i tutoria en les pràctiques professionals. Protocols d'actuació i delimitació d'estàndards de qualitat. Joaquín Gairín Didàctica i organització escolar
2 anys
V-learning: definició d'entorns virtuals i avatars docents aplicats a activitats grupals i de tutorització. Estudi del seu impacte en diferents metodologies d'aprenentatge cooperatiu. Enric Martí Llenguatges i sistemes informatics
1 any
Desenvolupament de una aplicació web per a la integració dels coneixements teòrics en un entorn aplicat en Producció Animal Sergio Calsamiglia Producció animal
2 anys
Ús del facebook per a fomentar l'aprenentatge participatiu Josep Maria Castel Farmacologia
1 any
Marc de referència Competencial pel disseny dels programes de Formació Docent per al Professorat Universitari Elena Valderrama Didàctica i organització escolar
2 anys
Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la intergació de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d'Educació Infantil i Primària Mariona Espinet Didàctica
2 anys
Creació de videotutorials en anglès per ensenyar a cercar informació. M. Eulàlia Fuentes Química orgànica
1 any
Disseny 3D al servei de la millora de la qualitat docent en Cristal·lografia Lluís Casas Cristal·lografia i mineralogia
2 anys
Between the lines: Comprehensive reading of literary texts in a foreign language. Andrew Monnickendam Filologia
2 anys
Instauració de competències transversals i de coneixements bàsics en el grau de Psicologia i Psicopedagogia mitjançant diferents matèries Montserrat Gomí Psicologia
2 anys
Aplicació per a la formació dels estudiants de Veterinària en les activitats d'inspecció als escorxadors Artur Xavier Roig Nutrició i bromatologia
2 anys
Les Pràctiques externes en les titulacions de la UAB: Un espai per a la professionalització Olga Paz Història del Dret i de les Institucions
2 anys
Avaluació formativa, metodologies actives i desenvolupament de competències professionals a la formació inicial del mestre d'educació infantil i d'educació física davant l'EEES. Anàlisi de les assignatures impartides pel professorat de la unitat d'educació corporal de la UAB Lurdes Martínez Educació física i esportiva
2 anys
Introducció a l'Economia des de la transversalitat i l'especificitat: Elaboració i coordinació de material docent i d'avaluació a 7 graus de la UAB. Anna Matas Economia aplicada
2 anys
EFECT (Expert Field Enviroment Collaborative Training) Inna Kozlova Didàctica de la llengua i la literatura
2 anys

Convocatòria: Ajuts per la Millora de la Qualitat Docent 2011 (MQD)

TÍTOL: MARC DE REFERÈNCIA COMPETENCIAL PEL DISSENY DE PROGRAMES DE FORMACIÓ DOCENT PER AL PROFESSORAT UNIVERSITARI

Descripció del Projecte 

El projecte té com a finalitat redissenyar els actuals plans de formació del professorat sobre la base d'un marc de referència competencial, que transformi la pràctica docent, faciliti l'adquisició de les competències a l'estudiant i agilitzi la planificació, la gestió i la coordinació de la docència.
 
Amb aquests projecte pretenem obtenir un model de referència que pugui servir de suport a la confecció dels plans de formació del professorat universitari i la identificació de les necessitats formatives. Una vegada establert el marc de referència competencial es definiran i implementaran plans de formació a cada universitat, d'acord amb el marc de referència establert i adequats a les característiques pròpies de cada institució.
 
Finalment, és farà la difusió dels resultats obtinguts per compartir sinergies amb les unitats de formació del professorat d'altres universitats.
 
També és necessari abordar l'avaluació dels programes de formació, com a eina per la seva millora, comprovar les repercussions de la seva aplicació i compartir i/o ampliar l'experiència a nivell estatal i europeu, per a garantir la seva adequació a la nova realitat universitària. Tot un seguit d'accions es duran a terme en un fase posterior a aquests projecte, ja que la durada d'un pla de formació docent és aproximadament de tres semestres i avaluar el seu impacte requereix com a mínim dos o tres semestres més, per tant la resta queda per a una fase posterior.

Hi participen totes les unitats del professorat de totes les universitats públiques catalanes, amb l'objectiu d'establir en marc referencial competencial del professorat universitari que permeti redissenyar plans de formació docent.
 
Per últim cal dir que totes les universitats catalanes participants en el projecte integren l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), unint els seus esforços en diferents àmbits . Destaca des de l'any 2002 l'organització del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) , basada en la formació i innovació docent de les universitats públiques catalanes.
 
La Unitat IDES lidera aquest projecte
 
Durada del projecte: des del 01/02/2011 fins al 31/12/2012
 
Investigador principal 

Elena Valderrama Vallés
Delegada de la rectora per a l'Avaluació, l'Acreditació i la Innovació Docent.
Universitat à  Universitat Autònoma de Barcelona
elena.valderrama@uab.cat