Estructura

El FDES és un programa d'acreditació en Formació Docent en Educació Superior. Té com a finalitat potenciar les competències docents del professorat de la Universitat, referides a la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, la utilització d'estratègies i recursos didàctics i el sistema d'avaluació dels estudiants, en el marc de l'EEES. Està adreçat, preferentment, al professorat novell que porta menys de 5 anys realitzant docència a la UAB.

 

Les activitats formatives del FDES tenen com objectiu desenvolupar les competències docents bàsiques. S'estructuren en cursos, tallers, sessions d'observació a l'aula i un projecte final consistent en l'elaboració de la carpeta docent. Per rebre l'acreditació s'han d'obtenir 7 crèdits ECTS.Les activitats que s'han de realitzar són les següents, s'estructuren en cursos, sessions d'observació a l'aula i un projecte final consistent en l'elaboració de la carpeta docent. Podeu consultar més informació a la pàgina de cursos i tallers, i realitzar la inscripció al formulari


Activitat 1: La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge. 
3 de juny de 2019 de 12 a 14h
Aula P-21  de la Facultat de Psicologia

Activitat 2: Pràctiques sobre el discurs oral
4 de juny de 10 a 14 i de 15 a 19 i 5 de juny de 10 a 14h
Aula B1/-119 Aula 1 de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia


Activitat 3: Com avaluar els aprenentatges dels estudiants universitaris?
20 i 21 de juny de 10 a 14h
Aula P-01 de la Facultat de Psicologia


Activitat 4: Experiències d'Innovació Docent
25, 26 i 27 de juny de 2019 de 10 a 14h
Aula P-01 de la Facultat de Psicologia


Activitat 5: Observació a l'aula
propera edició mcurs 2019-20

Activitat 6: Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa

15, 16 i 17 de juliol de 2019 de 10 a 14h
Aula P-09 de la Facultat de Psicologia


Activitat 7: Carpeta docent
propera edició curs 2019-20

 

* Les activitats formatives del FDES tenen per objectiu desenvolupar les competències docents bàsiques següents:

 • C1 - Competència interpersonal (CI)
 • Promoure l'esperit crític, la motivació, l'esperit crític, la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i las necessitats individuals, creant un clima d'empatia i compromís ètic.
 • C2 - Competència metodològica (CM)
 • Aplicar estratègies metodològiques (d'aprenentatge i avaluació) d'acord amb les necessitats dels estudiants, que siguin coherents amb els objectius i els processos d'avaluació, i que tinguin en compte l'ús de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per contribuir a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • C3 - Competència comunicativa (CC)
 • Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, això implica la recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de diferents canals i mitjans, i de forma contextualitzada a la situació d'ensenyament-aprenentatge.
 • C4 - Competència de planificació i gestió de la docència (CPGD)
 • Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i d'avaluació, i altres recursos vinculats a l'ensenyament-aprenentage, valorant els resultats i elaborant propostes de millora.
 • C5 - Competència de treball en equip (CTE)
 • Col·laborar i participar com a membre d'un grup, assumint la responsabilitat i el compromís propis envers les tasques i funcions que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint el procediments acordats i d'acord amb els recursos disponibles.
 • C6 - Competència d'innovació (CDI)
 • Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l'activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els cursos aporten eines pràctiques de suport a la funció docent relacionades amb els sistemes d'avaluació, la comunicació , la planificació docent i el desenvolupament de les competències personals.

L'observació a l'aula és una activitat que incorpora l'observació entre iguals amb la finalitat de fer reflexionar i millorar la pròpia actuació docent.

Després d'haver realitzat els cursos (i obtenir el certificat d'assistència corresponent) s'ha d'elaborar la Carpeta Docent.