Taula d'equiparacions i qualificacions

NOMBRE DE CRÈDITS MÍNIMS A CURSAR DURANT L'INTERCANVI: 
 

Erasmus+ i UAB Exchange programme:

  • 30 crèdits ECTS per estades anuals, cal superar un mínim de 20 crèdits per rebre la beca.
  • 15 crèdits ECTS per estades semestrals, cal superar un mínim de 10 crèdits per rebre la beca.

SICUE:

  • 45 crèdits ECTS per estades anuals.
  • 24 crèdits ECTS per estades semestrals.


TAULA D'EQUIVALÈNCIA DE NOTES: 

Podeu comprovar l'equivalència de les qualificacions obtingudes durant l'intercanvi al següent link: Taula d'equivalència Notes


EQUIPARACIÓ PER CRÈDITS DEL PLA D'ESTUDIS DE LA UAB:

Aquelles assignatures de la Universitat de destí que l'estudiant vulgui equiparar per assignatures del seu pla d'estudis de la UAB s’han de poder equiparar tant en nombre de crèdits com de programa o continguts.

Per a totes les universitats que tinguin els seus crèdits adaptats a Bolonya (crèdits ECTS) l’equivalència a aplicar es 1 a 1. Per a les universitats que no segueixin aquesta norma, cal aplicar la següent fórmula:  hores de docència per setmana * setmanes del semestre o curs / 10. Per exemple, una assignatura semestral de 5 hores:  5 hores * 15 setmanes / 10 : 7,5 ECTS.
Entenem que un semestre consta de 15 setmanes i un curs de 30, si una universitat té més setmanes de docència caldrà que envieu certificat on consti el nombre real de setmanes d'un semestre o curs acadèmic. 
    
Si agrupeu assignatures per blocs, cal tenir present que és necessari superar totes les assignatures d'un bloc per poder superar les assignatures corresponents a la UAB, ja que no es fa mitja si no s'aproven totes i cadascuna de les assignatures del bloc. 

No pot haver una equiparació parcial o global de més de 2 crèdits de diferència a la matrícula de la UAB i el còmput total de crèdits cursats a l'estranger i a seva equivalència la UAB ha de mantenir també aquest equilibri: màxim de 2 crèdits de més a la UAB.


RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS:

Les assignatures de la Universitat de destí que no es pugin equiparar per cap assignatura del pla d'estudis de l'alumne, perquè no hi ha equivalència directa, es poden convalidar per crèdits optatius. 
En l'Acord d'estudis/Learning agreement aquestes assignatures s’equipararan amb l’opció de “Reconeixement de mobilitat” i computaran a l'expedient acadèmic com a crèdits optatius. Es poden convalidar, com a màxim, 30 crèdits de Reconeixement de mobilitat. Els alumnes del Doble Grau en Ciències Ambientals i Doble Grau en Geologia només podran reconèixer 6 crèdits de Reconeixement de movilitat. 

EQUIPARACIÓ D'ESTADES DE PRÀCTIQUES: 

L'estudiant vulgui realitzar una estada de pràctiques durant l'intercanvi, haurà de contactar amb la Universitat de destí i consultar si existeix aquesta possibilitat. Si les pot fer, haurà de seguir el procediment establert a la Universitat de destí per seleccionar l'entitat.  Aquestes pràctiques només podran constar al Learning agreement si a la universitat de destí existeix una assignatura de pràctiques al pla d'estudis. L'assignatura podrà ser equiparada a l'assignatura optativa de Pràctiques del grau de la UAB corresponent.

Si a la Universitat de destí no existeix una assignatura de pràctiques al pla d'estudis, es podran fer les pràctiques tutoritzades per un professor/a de la UAB. En aquest cas, no constaran com a crèdits d’intercanvi sinó que seran una assignatura normal de la UAB. L'estudiant es matricularà de l'assignatura de Pràctiques de la UAB i s'haurà d'establir un conveni amb la Universitat de destí per a realitzar les pràctiques. L'estudiant serà avaluat de l'assignatura a la UAB, seguint els mateixos criteris d'avaluació que la resta d'estudiants que cursin l'assignatura de Pràctiques.