Hospital Clínic Veterinari

Convocatòria de Residència al Servei de Dermatologia

1. Objecte 

L'objectiu de la convocatòria és seleccionar un/a veterinari/a per a la realització d'una residència en l'especialitat de dermatologia per a l'obtenció del títol de Diplomat/da per l'European College of Veterinary Dermatology (ECVD). Aquesta residència es desenvoluparà sota la tutoria de la Dra. Laura Ordeix, responsable del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic Veterinari, i el Dr. Lluís Ferrer, ambdós Diplomats ECVD. El programa de residència està acceptat oficialment per l'ECVD. 

 

2. Durada 

Tres anys, de l'1 d'octubre de 2024 al 30 de setembre de 2027. 

 

3. Requisits 

 • Ser veterinari/a per una universitat espanyola; o bé, 
  1. ser veterinari/a de la Unió Europea amb el títol homologat/reconegut; o bé, 
  2. ser veterinari/a extracomunitari/a amb el títol homologat/reconegut i permís de treball; o bé, 
  3. ser veterinari/a extracomunitari/a amb el títol homologat/reconegut i nacionalitat d'un país de la UE. 
 • haver realitzat un internat en un hospital veterinari de referència durant un període mínim d' un any. En casos excepcionals, s' acceptarà una experiència equivalent que correspongui a un mínim de dos anys d' experiència professional en un centre de qualitat científica i professional reconegudes; 
 • poder col·legiar-se al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. 
 • dominar les llengües catalana o castellana i anglesa per a una bona comunicació oral i escrita. 

 

4. Matriculació a la UAB 

Les residències són un curs de postgrau de la UAB. Els residents s'han de matricular durant cadascun dels anys del programa.  

 

5. Pràctiques curriculars i treball a l'HCV 

El primer any, el/la resident farà pràctiques curriculars a l'HCV i rebrà una ajuda a l'estudi de 1.200€ bruts mensuals.  

Aquest import estarà sotmès a la retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març; a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen les condicions d'inclusió al règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement,  la competitivitat i l' eficiència.  

La realització de les pràctiques no comporta cap tipus de relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l' estudiant. Les pràctiques realitzades durant aquest període tindran una naturalesa estrictament acadèmica. 

La FHCV cursarà la seva alta a la Seguretat social d'acord amb allò establert a l'article 5 del Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, assumint el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social. 

El segon i tercer anys de les pràctiques, el/la resident estarà contractat/da laboralment amb la categoria professional de veterinari supervisat i generalista, respectivament, segons indica el conveni sectorial d'aplicació. La retribució prevista durant aquest període serà la que estableixi el conveni per a la categoria corresponent i una dedicació de 1.440h anuals. 

 

6. Sol·licituds 

     6.1 Lloc de presentació  

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic a formacio.hcv@uab.cat indicant en l'assumpte: Comissió de Selecció Residència en Dermatologia. 

     6.2 Termini de presentació 

Del 29 d'abril al 30 de juny de 2024. 

     6.3 Documentació 

 • Carta de sol·licitud; 
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport; 
 • Fotocòpia del títol de veterinari per una universitat espanyola o, en la resta dels casos, fotocòpia del comprovant de l'homologació/reconeixement del títol. 
 • Currículum professional que inclogui una fotografia recent; 
 • A més, un mínim de dues cartes de referència que seran enviades directament PEL REFERENT a la tutora (laura.ordeix@uab.cat). 

 

7. Selecció dels aspirants 

     7.1 Comissió de selecció 

La selecció serà realitzada per una comissió de selecció formada pel /la professor/a tutor/a de l'especialitat, la directora de la FHCV i el coordinador docent de la FHCV. 

La plaça es podrà declarar deserta si es considera que no hi ha cap/a candidat/a que reuneixi mèrits suficients.  

     7.2 Criteris de selecció 

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants es tindrà en compte el següent: 

 • Avaluació de l' internat realitzat; 
 • Altres mèrits que es puguin considerar rellevants;  
 • Coneixement de les llengües castellana o catalana (nivell C) i anglesa (nivell superior).  

     7.3 Procediment de selecció 

El procediment de selecció constarà de dues fases: 

 • 1a fase: Selecció de candidats/es segons els criteris establerts a l'apartat 7.2. 
 • 2a fase: Si es considera necessari, els candidats seleccionats per la Comissió de Selecció en la 1a fase seran entrevistats. Les entrevistes es concertaran durant el mes de juliol de 2024. 

 

8. Obligacions dels/les residents 

Els/les residents s'hauran de dedicar exclusivament a l'objecte de la convocatòria i quedaran subjectes a les obligacions següents: 

 • Matricular-se al curs "Residència Veterinària" de l'Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s'haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és d'aproximadament 550€ el 1r any i 125€ a l'any els anys següents i va a càrrec del/de la resident; 
 • acceptar i complir el reglament de la FHCV; 
 • acceptar les instruccions rebudes per part del/de la tutor/a de l'especialitat segons les directives de l'European College of Veterinary Dermatology
 • acceptar el reglament de l'European College of Veterinary Dermatology i comprometre's a realitzar l'examen d'obtenció del diploma corresponent a la seva especialitat;  
 • pertànyer al Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Els seleccionats hauran de presentar el justificant de col·legiació abans de la seva incorporació el dia 01/10/2024. 
 • superar les avaluacions periòdiques trimestrals.   

 

9. Certificat d' aprofitament 

Un cop finalitzat el programa de residència, l'Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d'aprofitament sempre que el/la tutor/a realitzi una avaluació favorable de l'alumne, que s'hagi satisfet l'import de les matrícules de la totalitat del curs i que s'abonin les taxes d'emissió corresponents. 

 

10. Incidències 

L'incompliment d'alguna de les obligacions per part dels/les residents, donarà lloc a l'expulsió del programa i a la revocació de l'ajuda a l'estudi o a la resolució del contracte laboral. En aquest cas, es podrà designar, si fos necessari, un/a nou/a candidat/a que hagués quedat en llista d'espera. 

 

Les dades personals que es facilitin pararan a formar part d' un arxiu titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur resident. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona amb les mateixes finalitats. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril de 2024