Presentaciķ

El màster de Psicologia General Sanitària es justifica pel requisit de formació dels graduats i llicenciats en psicologia recollida en la Disposició addicional setena sobre la regulació de la psicologia en l'àmbit sanitari de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Segons aquesta disposició, per a exercir la professió anomenada psicòleg general sanitari, constitueix un requisit indispensable haver cursat el màster universitari en Psicologia General Sanitària (MUPGS), i haver superat un mínim de 180 crèdits ECTS de contingut específicament sanitari en els ensenyaments conjunts de màster i grau o llicenciatura en psicologia.

Aquest màster pretén donar cobertura a l'actual demanda social de la psicologia clínica i de la salut visualitzada en la figura del Psicòleg General Sanitari establerta pel Ministeri de Sanitat i pel Ministeri d'Educació. El contingut teòric-pràctic del MPUGS ofert per la Facultat de Psicologia de la UAB persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i de l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin un atenció especialitzada per part d'altres professionals especialistes en psicologia clínica. Per això, el plantejament global del MUPGS de la UAB i, de manera específica en cadascun dels seus mòduls, el treball final de màster  i el desenvolupament de les pràctiques externes, s'han orientat a l'exercici professional, amb una formació general i avançada en els coneixements i habilitats necessàries per a l'actuació en l'àmbit de la psicologia sanitària. Amb aquest títol, en conseqüència, es dóna cobertura legal, especialment en el sector privat, a l'exercici professional del psicòleg en l'àmbit sanitari.

Es tracta d'un màster necessari per a tot aquell que vulgui exercir en la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari (Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública). Segons la normativa a l'Estat Espanyol el Grau o Llicenciatura de Psicologia és suficient per poder treballar com a psicòleg, excepte en l'àmbit sanitari. Segons el model europeu (EuroPsy), i aplicat a Espanya, l'obtenció d'una formació de grau o de llicenciatura a més d'un màster dota el psicòleg d'una preparació exclusivament generalista en l'àmbit de sanitari.

Presentació del Màster Curs 2018/19.

Sortides professionals

El present títol és l'únic que habilita per a exercir la professió de Psicòleg General Sanitari i, per tant, els titulats seran els únics que podran actuar professionalment per compte propi o d'altri al sector sanitari, sempre que aquestes activitats no requereixin d'una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris i /o d'especialistes en psicologia clínica. Quan el cas en estudi per la seva complexitat o gravetat desbordi les capacitats del Psicòleg General Sanitari, aquest no podrà abordar-la donant-li la resposta adequada i, llavors, haurà de derivar a l'especialista. Atenent al marc legal i general d'actuació, es considera que la formació del futur Psicòleg General Sanitari s'ha d'orientar a aquells àmbits assistencials sanitaris d'actuació consolidats i prioritaris per als que existeixen xarxes específiques d'atenció (salut mental, atenció a la discapacitat intel· lectual, a la malaltia crònica i l'envelliment, prevenció i promoció de la salut, addiccions, etc.), sense oblidar els àmbits emergents en els quals pugui també fer aportacions rellevants, o aquells en els quals pugui contribuir a consolidar i a crear nous espais d'actuació professional. Així, entre les sortides professionals específiques del psicòleg general sanitari es poden destacar les següents:

 • Exercici privat de la professió de psicòleg general sanitari
 • Centres sanitaris en salut mental del sector privat
 • Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) en salut mental d'adults
 • Centres d'educació especial infantil i juvenil
 • Centres d'atenció a trastorns de l'alimentació
 • Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials
 • Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat
 • Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències
 • Associacions de malalts en diverses patologies
 • Serveis de prevenció i promoció de la salut
 • Unitats de fertilitat del sector privat: serveis de diagnòstic i tractament per a parelles amb dificultats per tenir fills
 • Centres i unitats de preparació al part i a la maternitat (psicoprofilaxi obstètrica).
 • Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social
 • Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
 • Atenció a la salut psicològica en centres educatius
 • Unitats de primers auxilis psicològics (PAP)
 • Serveis de gestió i planificació sanitària
 • Serveis de vigilància de la salut laboral
 • Unitats d'intervenció en crisi, emergències i catàstrofes
 • Centres d'acollida i atenció a víctimes de maltractaments
 • Institucions sanitàries, públiques o privades, que treballin la instauració de programes de prevenció i promoció de la salut
 • Serveis d'assessorament tècnic civil (jutjats de família) i peritatge psicològic forense.
 • Centres d'alt rendiment esportiu
 • Recerca: universitats i centres /instituts de recerca
 • Formació, educació i supervisió de futurs professionals
 • Direcció, administració i /o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari
Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d’accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Horaris

Horaris del primer i segon semestre del curs 2018-2019


Curs 2017-2018 (60 ECTS) - Alumnes de Nou Accés

Docència mòduls Campus UAB primer semestre (octubre-febrer): Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.

Docència mòduls Campus UAB segon semestre (febrer-juliol) : Dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.

Pràctiques externes als centres sanitaris (de gener a juliol): de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores.


Curs 2018-2019 (60 ECTS) - Alumnes de Nou Accés

Docència mòduls Campus UAB primer semestre (octubre-febrer): Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.

Docència mòduls Campus UAB segon semestre (febrer-juliol) : Dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.

Pràctiques externes als centres sanitaris (de gener a juliol): de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores.


Curs 2018-2019 (30 ECTS) - Alumnes de 2n curs

D'octubre a febrer:

Pràctiques externes als centres sanitaris: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores.

Docència mòduls Campus UAB: Dimarts de 16:00 a 20:30 hores (durant 9 setmanes).

Māster Oficial UAB

80 places
Presencial
Crčdits: 90 crčdits ECTS
Inici de la preinscripciķ 19/02/2018
Veure el calendari
Preinscripciķ tancada
Preu: 41,17€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2018-2019.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2018-2019.
Centre: Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Idioma:Catalā (70%) i Castellā (30%)
Universitat coordinadora:Universitat Autōnoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ