Màster oficial en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Admissió Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Documentació per a l'admissió

Estudiants titulats:
 

  • Expedient o certificat acadèmic complet amb la nota mitjana (escala de 0 a 10 segons el RD 1125/2003, de 5 de setembre)
  • Títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia
  • En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d’accés generals i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

Estudiants pendents de titular-se (que finalitzen estudis el curs 2020/2021):
 

  • Expedient amb les qualificacions obtingudes fins al moment de realitzar la preinscripció i nota mitjana (escala de 0 a 10 segons el RD 1125/2003, de 5 de setembre).
  • En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d’accés generals i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

Les candidatures que han obtingut la titulació d'accés dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior però fora d'Espanya han de presentar un certificat de la seva universitat acreditant els crèdits ECTS superats de l'àmbit clínic o de la salut. Es realitzarà un estudi complet de l'expedient per verificar que es compleix el requisit d'haver cursat al menys 90 crèdits sanitaris, tal com s'especifica en l'apartat C de l'Annex de l'Ordre ECD / 1070/2013, de 12 de juny.

IMPORTANT: La nota mitjana que es tindrà en compte serà la que consti en el moment de la preinscripció. En cap cas s'admetran actualitzacions ni de l'expedient ni de la nota mitjana.

 ►  La documentació obligatòria que, per motius extraordinaris, no es pugui presentar abans del 2 de juliol, podeu enviar-la escanejada a l’adreça electrònica master.psicologia@uab.cat  fins al dia 7 de juliol.