Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Admissió Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Documentació per a l'admissió

Estudiants titulats:

  • Expedient o certificat acadèmic complet amb la nota mitjana (escala de 0 a 10 segons el RD 1125/2003, de 5 de setembre)
  • Títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia expedit per una universitat espanyola o per una universitat estrangera homologat prèviament pel Ministeri d'Educació d'Espanya.
  • Certificat d'anglés de nivell B2 o superior (opcional: 5% de la nota).  Si el nivell és inferior al B2 no computarà.
  • En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d’accés generals i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

Estudiants pendents de titular-se (que finalitzen estudis el curs 2022/2023):

  • Expedient amb les qualificacions obtingudes fins al moment de realitzar la preinscripció i nota mitjana (escala de 0 a 10 segons el RD 1125/2003, de 5 de setembre).
  • Certificat d'anglés de nivell B2 o superior (opcional). Si el nivell és inferior al B2 no computarà.
  • En cas de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% cal acreditar-ho presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. Els estudiants que compleixin amb tots els requisits d’accés generals i específics i que estiguin en aquest cas tenen reservat un 5% de les places als màsters oficials.

IMPORTANT: La nota mitjana que es tindrà en compte serà la que consti en el moment de la preinscripció. En cap cas s'admetran actualitzacions ni de l'expedient ni de la nota mitjana.

 ►  La documentació obligatòria que, per motius extraordinaris, no es pugui presentar abans del 20 de juny, podeu enviar-la escanejada a l’adreça electrònica master.psicologia@uab.cat  fins al dia 30 de juny.