Màster oficial en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Admissió Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

D'acord amb l'apartat C de l'Annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, els requisits d'admissió són estar en possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Per als graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:
  • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
  • Itineraris , mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica , Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
  • Pràcticum, quan sigui el cas.
  • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o sanitària.
  • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013.
Per als llicenciats en Psicologia es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:
  • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
  • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculares o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
  • Pràcticum, quan sigui el cas.
  • Matèries vinculades Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'annex de l'ordre ECD/1070/2013.
A més podran considerar els crèdits de formació complementària obtinguts en formació de postgrau que compleixi els requisits establerts en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

L'estudiant ha d'acreditar el caràcter sanitari d'aquests 90 ECTS previs necessaris per a l'admissió aportant en la sol·licitud de preinscripció la/s corresponent/s certificat/s emès/s pel/s centre/s en què hagin estat cursats.

D'aquesta manera es garanteixen, d'acord amb el que especifica la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, que el títol obtingut i que habilita per a la professió de Psicòleg General Sanitari, acreditarà la superació de, almenys, 180 crèdits de contingut específicament sanitari en el conjunt d'ensenyaments de Grau i Màster.

En el cas d'un títol no obtingut en un dels països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, aquest ha de trobar-se homologat a Espanya.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord a l'únic criteri de prelació de la qualificació de l'expedient acadèmic del grau o llicenciatura en psicologia.

Complements de formació

no procedeix