Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Admissió Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

D'acord amb allò que estableix a la resolució de la REACU (ORDEN CNU/1309/2018). Les agències d'assegurament de la qualitat acceptaran les modificacions dels plans d'estudi de Màster en Psicologia General Sanitària que estableixin les condicions d'accés (apartat 4.2 de la memòria del pla d'estudis) en els termes següents:

Constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió d'un títol de llicenciat/graduat en psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Els Graduats en Psicologia que hagin superat plans d'estudi amb menció en Psicologia de la Salut adaptats a l'Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a què s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia", compleixen aquest requisit d'accés en tenir en el títol universitari oficial de grau una menció en Psicologia de la Salut. El procediment per permetre l'accés als posseïdors de títols de Llicenciat/Graduat en Psicologia verificats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordre CNU/1309/2018 consisteix a comprovar que el pla d'estudis que han superat inclou una formació de menys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, i en cas contrari establir els complements de formació entre les matèries que componen la menció en Psicologia de la Salut del Grau en Psicologia. Sobre això:

- Per als Graduats en Psicologia, que hagin superat plans d'estudi amb anterioritat a la seva adaptació a l'Ordre CNU/1309/2018 esmentada, ha quedat garantida una formació d'almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d'avaluació externa que han realitzat les agències d'assegurament de la qualitat per a la verificació del pla d'estudis de Grau en Psicologia, prenent com a referent el llibre blanc, així com per a la verificació inicial del pla d'estudis de Màster en Psicologia General Sanitària.

- Per als llicenciats en psicologia ha quedat garantida una formació d'almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d'avaluació externa que han realitzat les agències d'assegurament de la qualitat per a la determinació del nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, així com per a la verificació inicial del pla d'estudis de Màster en Psicologia General Sanitària. D'acord amb aquests arguments, els títols de Graduat en Psicologia i Llicenciat en Psicologia, emesos a l'estat espanyol previs a l'ordre CNU/1309/2018, tenen els requisits necessaris per accedir al Màster en Psicologia General Sanitària i, per tant, els posseïdors dels mateixos no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació.

A més dels requisits d'accés que dicta la legislació vigent anteriorment esmentada, per poder ser admès en màster, en cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, els candidats hauran de rebre una avaluació positiva d'acord amb els criteris que s'especifiquen a l'apartat següent.

Criteris de selecció

Per emetre l'avaluació positiva, la Comissió seguirà un procés de dues fases:

A la primera fase es prioritzarà els candidats en funció de l'expedient acadèmic, un examen sobre l'àmbit de psicologia clínica i de la salut i els coneixements d'anglès ponderats.

En una segona fase, els 100 primers candidats prioritzats en funció dels criteris ponderats a la primera fase seran convocats a una entrevista personal en què s'avaluarà la seva adequació al perfil formatiu del màster en funció de les seves actituds, valors i motivacions.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques, la Comissió demanarà l'informe del Servei Per a la Inclusió a la UAB per tal de garantir la igualtat de drets i oportunitats en l'accés i l'adquisició de les competències.

FASE 1:

Expedient acadèmic (60% a l'avaluació).

Examen de preguntes amb respostes múltiples sobre l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut (35% a l'avaluació).

Coneixements d'anglès acreditats -nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües- (5% en l'avaluació).

FASE 2:

Entrevista personal per valorar objectius professionals, actituds i valors acords amb l'activitat professional per a la qual qualifica la formació.

Complements de formació

no procedeix