Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a un perfil de futurs professionals interessats en l'exercici de la psicologia en l'àmbit sanitari i que, tal com s'estableix en l'apartat C de l'Annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, hauran tenir el títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, si escau, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Es tracta d'un màster necessari per a tot aquell que vulgui exercir en la professió titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari (Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública).

Competències bàsiques

Les competències bàsiques són les contingudes en el punt 3.3 de l'Annex I del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 3 de juliol:
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

Les competències específiques són les que s'estableixen en l'apartat D de l'annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, relativa als requisits de la Memòria per a la sol · licitud de verificació de títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària :
 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • Planificar, realitzar i , si s'escau , supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.
 • Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

Competències transversals

Les competències generals i transversals, que es tracten com conceptualment equivalents als títols de màster de la UAB, són les que s'estableixen en l'apartat D de l'annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, relativa als requisits de la Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària:

 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua , amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals , i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • Conèixer les activitats necessàries per a la constitució , posada en marxa i gestió d'una empresa, els seus diferents formes jurídiques i les obligacions legals , comptables i fiscals associades.