Pla d'estudis Grau en Química

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Química

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     45 15
Totals 60 120 45 15

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació  a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Química de Materials
Menció en Química Biològica
Menció en Química Industrial i Ambiental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
-Fonaments de Química I i II
-Experimentació i Recursos Informàtics (anual)
-Física I i II
-Matemàtiques I i II
-Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
-Fonaments de Geoquímica
-Química Analítica i Electroanàlisi (anual)
-Química dels Elements (anual)
-Estructura i Reactivitat dels Compostos Orgànics (anual)
-Química Quàntica
-Fonaments d'Enginyeria Química
-Termodinàmica i Cinètica
-Espectroscòpia
3r curs 4t curs
-Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi
-Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície
-Química de Coordinació i Organometàl·lica
-Mètodes Sintètics
-Determinació Estructural
-Tècniques de Separació
-Ciència de Materials
-Bioquímica
-Laboratori d'Experimentació en Química Física
-Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica
-Laboratori de Síntesi Orgànica
-Laboratori de Síntesi Inorgànica
-Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

4t curs  
-Història de la Química
-Pràctiques Externes (*)
-Temes de Ciència Actual (anual) (**)
 

 
(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.
(**) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 3 crèdits.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Menció en Química de Materials Menció en Química Biològica
-Caracterització de Materials
-Catàlisi
-Electroquímica i Corrosió
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Nanoquímica i Nanomaterials
-Química de l'Estat Sòlid
-Química Computacional de Sòlids
-Biologia Molecular
-Enginyeria de Proteïnes
-Metalls en Biologia i Medicina
-Química Bioanalítica
-Química Bioorgànica
-Simulació Biomolecular
-Síntesi de Compostos Biològicament Actius
Menció en Química Industrial i Ambiental  
-Anàlisi i Gestió de la Qualitat
-Catàlisi
-Economia i Gestió Empresarial
-Electroquímica i Corrosió
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Monitoratge Industrial i Ambiental
-Química Ambiental i Sostenibilitat
-Química Inorgànica Industrial
-Química Orgànica Industrial
-Redacció i Execució de Projectes