Pla d'estudis Grau en Química

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que es comprenen els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Reconèixer i analitzar problemes químics i plantejar respostes o treballs adequats per a resoldre'ls.
 • Desenvolupar treballs de síntesi i anàlisis de tipus químic a partir de procediments establerts prèviament.
 • Manejar instruments i material estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques; identificar-ne el significat i relacionar les dades amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipular amb seguretat els productes químics.
 • Avaluar els riscos sanitaris i l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques i a la indústria química.
 • Emprar correctament la llengua anglesa en l'àmbit de la química.

Competències transversals

 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Obtenir informació, incloent-hi la utilització de mitjans telemàtics.
 • Gestionar, analitzar i sintetitzar informació.
 • Utilitzar la informàtica per al tractament i presentació d'informació.
 • Tenir destresa per al càlcul numèric.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia i integrar-se en poc temps en l'ambient de treball.
 • Raonar de forma crítica.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Liderar i coordinar grups de treball.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.