Pla d'estudis Grau en Psicologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Psicologia

Horaris

Es programen cinc grups en diferente horaris.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs   6 48 6
Totals 60 126 48 6

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret d'algunes assignatures que són anuals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Mencions optatives
- Menció en Intervenció Psicològica per al Benestar i la Qualitat de Vida
- Menció en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència
- Menció en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta
- Menció en Psicologia del Treball i de les Organitzacions
- Menció en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social
- Menció en Anàlisi i Intervenció Psicoeducatives

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Història de la Psicologia
- Personalitat i Diferències Individuals
- Processos Psicològics: Atenció i Percepció
- Psicologia Evolutiva I
- Fonaments de Psicobiologia I
2n semestre
- La Dimensió Social de la Persona
- Processos Psicològics: Motivació i Emoció
- Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació
- Fonaments de Psicobiologia II
1r semestre
- Psicologia Fisiològica I
- Anàlisi de Dades
- Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament
- Psicopatologia al Llarg del Cicle Vital
- Influència Social i Grups
2n semestre
- Psicologia Fisiològica II
- Models Estadístics i Psicomètrics
- Processos Psicològics: Memòria
- Avaluació Psicològica
- Psicologia Evolutiva II
3r curs 4t curs

1r semestre
- Psicologia de l'Educació
- Psicometria
- Introducció al Tractament Psicològic
2n semestre
- Introducció a la Psicologia de la Salut
- Psicologia Social del Món Contemporani
- Psicologia de les Organitzacions
- Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge
Anual
- Pràctiques Integrades
 

Anual
- Pràctiques Externes
- Treball de Final de Grau

Menció en Psicologia de la Salut (recorregut específic de matèries obligatòries): el recorregut específic de matèries obligatòries dona lloc a l'obtenció d'aquesta menció, la qual garanteix la formació d'un mínim de 90 ECTS específicament sanitaris d'entre la formació bàsica i obligatòria del pla d'estudis, necessària per accedir al màster en Psicologia General Sanitària, d'acord amb el que preveu l'Ordre ministerial CNU/1309/2018.

Assignatures optatives

- Intensificació en Pràctiques Externes (anual) (1)

Menció optativa en Intervenció Psicològica per al Benestar i la Qualitat de Vida Menció optativa en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència Menció optativa en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
- Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut
- Educació per a la Salut
- Estrès i Salut
- Intervenció en Psicologia de la Salut


BLOC B
- Activitat Física i Salut
- Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència (1)
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia de l'Esport
- Psicologia Social Aplicada
- Valoració de Preferències i Presa de Decisions (1)

 

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
- Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència
- Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència
- Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència
- Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes (1)
- Tècniques d'Observació (1)
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica
- Infància i Famílies en Contextos de Dificultats
Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
 - Psicopatologia de l'Edat Adulta
- Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta
- Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta
- Trastorns de la Personalitat
- Neuropsicologia Clínica
BLOC B
- Elaboració i Anàlisi d'Enquestes (1)
- Tècniques d'Observació (1)
- Psicoendocrinologia
- Psicofarmacologia
- Psicogenètica

 
Menció optativa en Psicologia del Treball i de les Organitzacions Menció optativa en Anàlisi i Intervenció en Psicologia Social  Menció optativa en Anàlisi i Intervenció Psicoeducatives

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).
 

BLOC A

- Psicologia del Treball
- Planificació i Gestió de Recursos Humans
- Intervenció i Consultoria de Processos
- Gestió del Temps
- Investigació i Coneixement Psicosocial

 


BLOC B

- Valoració de Preferències i Presa de Decisions (1)
- Auditoria Sociolaboral (1)
- Estrès i Salut
- Psicologia de la Comunicació Publicitària
- Tècniques de Gestió de la Informació (1)

 

 

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del bloc B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A

- Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció
- Intervenció Social i Comunitària
- Acció Pública i Canvi Social
- Psicologia Social Aplicada


BLOC B
- Tècniques de Gestió de la Informació (1)
- Investigació i Coneixement Psicosocial
- Psicologia i Envelliment
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Infància i Famílies en Contextos de Dificultats
- Psicologia Forense: Processos Cognitius

Cal triar, com a mínim, dues assignatures del bloc A i una del B per a obtenir la menció. S'han de cursar 30 crèdits (5 assignatures).

BLOC A
- Estratègies d'Aprenentatge
- Anàlisi de la Interacció Docent
- Intel·ligència i Processos Cognitius
- Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial (anual)


BLOC B
- Sordesa i Trastorns de l'Aprenentatge (1)
- Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere
- Psicologia Cultural i de la Comunicació
- Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit
- Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència (1)
- Psicologia de l'Esport
 

(1) Aquestes assignatures no es programen el curs 2022-2023.