Pla d'estudis Grau en Psicologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Identificar, descriure i relacionar la biologia de la conducta humana i les funcions psicològiques.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut, i també la interacció entre la persona i el seu entorn físic i social.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Identificar i reconèixer els diferents mètodes d'avaluació i diagnòstic en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Reconèixer els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei sol·licitat.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context. Identificar i reconèixer els diferents mètodes de tractament i intervenció en els diversos àmbits aplicats de la psicologia.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directa sobre els destinataris: consell psicològic, teràpia, negociació, mediació, etc.
 • Aplicar estratègies i mètodes d'intervenció directes sobre els contextos: construcció d'escenaris saludables, etc.
 • Aplicar mètodes d'intervenció indirectes mitjançant altres persones: assessorament, formació de formadors i altres agents, etc.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Seleccionar indicadors i construir instruments per avaluar programes i intervencions.
 • Mesurar i obtenir dades rellevants per avaluar les intervencions.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Mostrar respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats de les avaluacions i les intervencions psicològiques. Interactuar, mitjançant un treball en equip efectiu, amb els altres professionals implicats.
 • Elaborar i mantenir historials i documents adequats als protocols i a les necessitats d'informació.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Difondre el coneixement derivat dels resultats de la recerca i dels productes i serveis generats, tenint en compte les repercussions socials i personals que pot tenir.
 • Demostrar una aproximació crítica, d'escepticisme constructiu, de creativitat i d'actitud d'orientació a la recerca en les activitats professionals.
 • Reconèixer els fonaments epistemològics dels diferents mètodes de recerca en psicologia, i la funció, les característiques i les limitacions que tenen.
 • Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Reconèixer i valorar els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i a l'adaptació d'instruments d'avaluació psicològica.

Competències transversals

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Emprar els programes informàtics de gestió i anàlisi de dades.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Treballar en equip.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Reconèixer el codi deontològic i actuar de manera ètica.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana. Reconèixer i apreciar les valoracions externes sobre la pròpia actuació.
 • Reconèixer les limitacions pròpies i de la disciplina, en els diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.